www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าขนส่ง

(1/1)

ขวัญ:
ในกรณีที่ ใบกำกับภาษีซื้อมี ค่าขนส่ง รวมอยู่ด้วย แยกรายการจากการซื้อสินค้า อยากทราบว่า จะต้องหัก ณ ที่จ่ายค่าขนส่งหรือไม่

อ้วน:
มีหลักพิจารณาดังนี้

1. ถ้าบริษัทที่ขายสินค้า ให้บริการขนส่งด้วย ไม่สนว่าในใบกำกับจะแยกราคาสินค้าและค่าขนส่งหรือไม่ เป็นการออกใบกำกับโดยผู้ขายรายเดียว ก็ถือว่าเป็นขายทั้งจำนวน จะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายครับ2. แต่ถ้าออกใบกำกับสินค้าเป็นผู้ขายคนหนึ่ง และ ค่าขนส่งเป็นอีกคนหนึ่ง ( โดยผู้ออกค่าขนส่ง ต้องประกอบกิจการขนส่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ) ถ้าเป็นเช่นนี้ ค่าขนส่งจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ครับให้ศึกษาเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 แห่งประมวลรัฎษากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

http://www.rd.go.th/publish/2690.0.html

ดังนั้นค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากรจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ต้องเป็นการขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง และไม่ใช่การขนส่งสาธารณะ

2. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=836&c=act

3. ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม