www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายงานการประชุม ใช้เปิดบัญชีธนาคาร

(1/24) > >>

kapook:
จดทะเบียนบริษัทใหม่ และจะเปิดบัญชีธนาคาร

รบกวนขอตัวอย่างรายงานการประชุมเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อของบริษัทค่ะ

***จะเปิดบัญชีออมทรัพย์ค่ะ

อ้วน:
กรณีเป็นบริษัท( ถ้ากรรมการมีคนเดียว ต้องเป็นรายงานการประชุมวิสามัญ )

รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน  ครั้งที่  1/2549

ของ   

บริษัท               

ประชุมเมื่อวันที่          เวลา      ณ  บ้านเลขที่      

..........................................................         ..มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน  ครบเป็นองค์ประชุม  โดย นาย .....   เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

1.   พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร

ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า  การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  และกระแสรายวันของบริษัทฯ  กับธนาคาร  เพื่อความสะดวก  คล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ  ต่อไป  ประธานเสนอให้บริษัทฯเปิดบัญชีกับ      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน   )  สาขา          ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ  ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประแสรายวันกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน)  สาขา  ราษฎร์บูรณะ  ได้ตามที่ประธานเสนอ

                 ประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า  การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท  มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง  ๆ  แทนบริษัทฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

              ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วน  นาง.....    นาย....  เป็นผู้ทำการแทนบริษัทในครั้งนี้  มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท  โดยกำหนดให้  นาง....  หรือ  นาย.....  ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.   พิจารณาเรื่องอื่น  ๆ  (ถ้ามี)

เรื่องอื่น  ๆ ไม่มีการพิจารณา  ประธานกล่าวปิดการประชุมปิดประชุมเวลา  10.50  น.

      (ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม

                     (..............................)

                         รับรองถูกต้อง(ลงชื่อ)...........................................................

   (.............................................)

          กรรมการ

kapook:
ขอบคุณ คุณอ้วนมากค่ะ

เหมียว:
ขอบคุณมากค่ะ

กระต่ายน้อย:
ขอบคุณมากนะค่ะหาตั้งนาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม