www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ควรจดวัตถุประสงค์การตั้งคณะบุคคลอย่างไร สำหรับงานให้คำปรึกษาและวางระบบ บริหารจัดการทั่วไป

(1/1)

วิน วิน กรุ๊ป:
เรากับเพื่อนอีกคน กำลังจะจัดตั้งคณะบุคคล โดยพวกเรารับทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการองค์กร จัดตั้งระบบการทำงานและคู่มือการทำงาน รวมถึงจัดหา Software สำหรับงานต่าง ๆ อาทิ บัญชี การเงิน และบุคคล  อยากสอบถามว่า

1.  เราควรจะใช้วัตถุประสงค์ในการตั้งคณะบุคคลว่าอะไรดี เพื่อที่รายได้จะได้เป็นไปตามมาตรา 40(8)

2.  เราสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นเหมาจ่ายได้หรือไม่ (รู้สึกว่าจะเป็น 70%ของรายได้)หมายเหตุ เราเคยเช็คกับสรรพกร เห็นบอกว่ารายได้เป็นมาตรา 40(8) ค่าใช้จ่ายเหมาคือ 70%ของรายได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาใบเสร็จมาได้ ...จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะถามหลายที่ก็ได้คำตอบไม่เหมือนกันอ่ะ...รบกวนด้วยครับ

อ้วน:
1.  เป็นปัญหามากในการพิจารณาว่ารายได้ที่เกิดขึ้นนั้นควรถือเป็นเงินได้ประเภทใด  เพราะหากระบุประเภทเงินได้ผิด  ก็จะทำให้การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีผิดตามไปด้วย  จึงต้องมาพิจารณารายได้แต่ละตัวกันดูครับว่าควรถือเป็นเงินได้ประเภทใด2.  ในกรณีที่มีเงินได้จากการให้คำปรึกษาด้านการบริการองค์กร จัดตั้งระบบการทำงานและคู่มือการทำงาน   ตามความเห็นส่วนตัวผมมองว่า  ควรถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  เพราะงานในลักษณะนี้จะไม่มีต้นทุนที่สูงและงานที่ทำก็สามารถจัดทำเองได้  ไม่ต้องจ้างบุคคลอื่นทำชิ้นงานบางส่วน3.  ส่วนกรณีการจัดหา Software สำหรับงานต่าง ๆผมก็มองว่า  เงินได้ที่ได้รับก็เหมือนเป็นค่านายหน้า  ซึ่งก็ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) เพราะเราไม่ได้เป็นผู้เขียนโปรแกรมขาย4.  แต่ถ้าเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programmer ) รับจ้างเขียนโปรแกรมให้ผู้ว่าจ้าง จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) , 40 ( 3 ) , 40 ( 7 ) หรือ 40 ( 8 ) ให้พิจารณาดังนี้1. ถ้าตกลงให้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมที่เขียนตกเป็นของผู้เขียนเอง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธินำไปใช้เป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนถือเป็นค่าสิทธิตามมาตรา 40 ( 3 )2. แต่ถ้าตกลงให้ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่เขียนตกเป็นของผู้ว่าจ้าง ค่าตอบแทนอาจถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) หรือ 40 ( 7 ) หรือ 40 ( 8 ) โดยพิจารณาดังนี้2.1 ถ้าในการผลิตชิ้นงานผู้เขียนไม่ได้รับภาระออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมภาระ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เองเป็นส่วนใหญ่ จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )2.2 แต่ถ้าผู้เขียนรับภาระออกค่าสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ค่าตอบแทนจะถือเป็นเงินได้จากการรับเหมาตามมาตรา 40 ( 7 )2.3 แต่ถ้าในการเขียนหรือผลิตชิ้นงาน แม้ผู้รับจ้างเขียนจะไม่ได้รับภาระออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมภาระวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ แต่ในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหรือรับทำงานลำพังไม่ได้ทั้งหมด โดยอาจต้องจ้างผู้อื่นรับเหมาช่วงงานบางส่วนซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานสูง หรืออาจทำเองได้โดยลำพังแต่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือที่จำเป็นราคาสูงมากจึงจะทำงานได้สำเร็จ ค่าตอบแทนอาจถือเป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมตามมาตรา 40 ( 8 )สรุป ตามความเข้าใจส่วนตัวผม ผมมองว่าส่วนใหญ่น่าจะเข้าข่ายถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) ครับ5.  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะบุคคล  ไม่สำคัญเท่ากับลักษณะการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงครับ  ดังนั้นจึงต้องมาดูลักษณะงานที่ก่อให้เกิดรายได้  จึงจะพิจารณาว่าควรถือเป็นเงินได้ประเภทใด  ไม่ได้ดูที่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะบุคคลครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม