www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีโรงเรือน

(1/1)

oo:
อยากทราบว่า ร้านค้าซึ่งเช่าในสำนักงานเขตจำเป็นต้องเสียงภาษีโรงเรือนหรือ ไม่ และถ้าต้องเสียต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

อ้วน:
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่า  หน้าที่ในการเสียภาษีโรงเรือนเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า  แต่ในกรณีของคุณ oo เป็นการเช่าจากหน่วยงานราชการ  ซึ่งหน่วยงานราชการไม่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนครับ  ดังนั้นให้คุณ oo ดูครับว่ามีการทำสัญญาเช่ากันมั๊ย  ถ้ามีมีการระบุในเรื่องของภาษีโรงเรือนหรือไม่  แต่ถ้าไม่มีสัญญา  ผมก็เข้าใจเองว่าในกรณีนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม