www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคำนวณภ.ง.ด.51

(1/1)

(กำลังเรียน):
การคำนวณภงด.51จากภาษีขายภาษีซื้อเพื่อกรอกลงในแบบภงด51 จะคำนวณยังไงคะ

007:
คงจะเข้าใจผิดแล้วครับ เพราะภงด.51 เป็นการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ไม่เกี่ยวกับภาษีขายหรือภาษีซื้อครับ

town:
ผมเข้าใจว่า  เป็นการนำยอดรายได้ตามแบบ ภพ.30  ในช่วงระยะเวลา  6  เดือนมาทำประมาณการกลางปีเพื่อยื่นแบบ  ภงด.51  มีวิธีการทำดังนี้1.  นำยอดขายตามแบบ ภพ.30  ในช่วง 6 เดือนมาทำเสมือนหนึ่งเป็นยอดรายได้ทั้งปี  กล่าวคือนำรายได้รวม 6 เดือนแรก มาคูณ 2  ก็จะเท่ากับรายได้ทั้งปี2.  นำยอดซื้อตามแบบ ภพ.30  ในช่วง 6 เดือนมาทำเสมือนหนึ่งเป็นยอดซื้อทั้งปี  กล่าวคือนำยอดซื้อรวม 6 เดือนแรก มาคูณ 2  ก็จะเท่ากับซื้อทั้งปี  ( เฉพาะที่เป็นการซื้อนะครับ  ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม )3.  รวมยอดเงินเดือนตามแบบ ภงด.1  หรือดูจากยอดเงินเดือนที่ต้องจ่ายตามแบบประกันสังคมก็ได้ครับ  แล้วคูณ 2  ก็จะได้ยอดเงินเดือนทั้งปีโดยประมาณ4.  ดูว่ายังมีรายจ่ายอื่นๆ  ที่เป็นยอดจำนวนมาก และสามารถคำนวณได้แน่นอนอีกหรือไม่  เช่น  ค่าเสื่อมราคา ,  ค่าเช่า และดอกเบี้ยจ่าย  เป็นต้น5.  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว  ก็มาจัดทำงบกำไรขาดทุนดูครับว่า  ผลประกอบการเป็นอย่างไร  แล้วให้นำยอดผลประกอบการที่เราคำนวณได้  เปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนทางภาษีปีก่อน  เพื่อดูว่าปีนี้คำนวณแล้ว  มีผลกำไรต่ำกว่าปีก่อนหรือไม่  ถ้าต่ำกว่า  ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะเลือกความปลอดภัย  ก็ให้ยื่นประมาณการกลางปีให้มียอดกำไรไม่น้อยกว่าปีก่อน  แต่ถ้ามากกว่า  ก็ให้ยื่นตามที่มากกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม