www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินทรัพย์

(1/1)

น้อย:
เรียนคุณอ้วน

ในกรณีเราเป็นธุรกิจโรงแรม จะทำอย่างไรดีในกรณีที่จะอะไรที่จะบันทึกสินทรัพย์ อย่างเช่น ซื้อ กระทะ หม้อ ซึ่งราคาอยู่ประมาณ 100 กว่าบาท และ เราจะเอาเกณท์อะไรที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายดี และเช่นเราซื้อกรอนประตู และลูกบิด และกุญแจ แจกัน แบบนี้จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือ ค่าใช้จ่ายดี เราจะกำหนดอย่างไรดี ให้เป็นแนวทางและปฏิบัติ

2.ถ้าเราซื้อผ้ามาทำโซฟาใหม่แบบนี้จะบันทึกสินทรัพย์ดีหรือไม่

3.ถ้าเรามีจ่ายค่าแรงในการติดตั้งเครื่องเสียงเป็นค่าใช้จ่ายทั้งก้อนเช่ไหม

อ้วน:
1.  ลักษณะของสินทรัพย์ถาวร จะประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ 2 ประการคือ

1.1 มีลักษณะคงทนถาวรโดยสภาพ และ มีอายุการใช้งานเกิน 1 รอบปีบัญชี

1.2 มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ไม่ได้มีไว้เพื่อขายศึกษาเพิ่มเติมได้ตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่  32  เรื่องที่ดินอาคาร และอุปกรณ์  2.  ถ้ามองกันตามมาตราฐานการบัญชี  ก็ต้องสรุปว่า  กระทะ  หม้อ  กลอนประตู  ลูกบิด  กุญแจ และแจกัน  เข้าข้อกำหนดที่ถือเป็นสินทรัพย์ถาวร   แต่ในทางปฏิบัติบางกิจการอาจจะมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวรเอาไว้  เช่น  ถ้าซื้อทรัพย์สินไม่ถึง  500 บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องตามมาตราฐานการบัญชี  เพราะตามมาตราฐานจะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องของจำนวนเงินเอาไว้  และในทางภาษีอากร  ก็ยึดหลักปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชี  ซึ่งถ้าผิดก็จะผิดทั้งตามมาตราฐานการบัญชี และภาษีอากรครับสรุป  จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละกิจการครับว่า  ในการปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น  คุ้มค่ากับทรัพยากรที่จะต้องใช้ไปในการทำงานหรือไม่3.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน หรือรายจ่ายเพื่อหากำไร หรือก่อให้เกิดรายได้ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ของกฏหมายภาษีอากรประกอบการพิจารณา ปัญหาของการแยกรายจ่ายทั้ง 2 ประเภทก็ยังคงเกิดขึ้นบ่อยๆ ครั้ง ซึ่งเราสามารถสรุปรายละเอียดและกรณีศึกษาตามข้อหารือของกรมสรรพากรได้ดังต่อไปนี้

3.1 การต่อเติม ( Addition )

ในกรณีที่กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอันเนื่องจากกิจการได้จ่ายไปเพื่อทำให้สินทรัพย์ที่มีอยู่ ขยาย หรือเพิ่มขึ้นไปจากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยทำให้กิจการได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินนั้น รายจ่ายการต่อเติมนี้ถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ต้องนำไปคิดค่าเสื่อมราคา3.2 การปรับปรุงและทำให้ดีขึ้น ( Improvement and Bitterment )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นซึ่งได้จ่ายไปเพื่อทำให้ทรัพย์สินที่กิจการมีอยู่นั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรืออายุการใช้งานดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีลักษณะทั่วไปของสินทรัพย์ยังคงอยู่เช่นเดิม ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน จะต้องนำรายจ่ายนั้นเป็นสินทรัพย์ของกิจการ และเมื้อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องนำไปคิดค่าเสื่อมราคา3.3 การเปลี่ยนแทน ( Replacement )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากการนำสินทรัพย์ใหม่มาเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เก่าไม่ว่าจะเปลี่ยนสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ตามถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน ต้องนำสินทรัพย์นั้นไปคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เช่น การยกเครื่องของรถยนต์3.4 การซ่อมแซม ( Repair )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายที่เป็นซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่ในสภาพเดิมตามปกติของการดำเนินงานของกิจการ เช่น การทาสีอาคาร ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมรถยนต์3.5 การโยกย้ายและติดตั้งใหม่ ( Rearrangement and Reinstallation )

ในกรณีที่กิจการได้มีรายจ่ายซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมได้มีการโยกย้าย นำไปติดตั้งในสถานที่ตั้งใหม่ รายจ่ายในการโยกย้ายหรือติดตั้งใหม่ ให้พิจารณาว่า ให้ประโยชน์แก่กิจการในระยะเวลาเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่ และการจ่ายค่าโยกย้ายและติดตั้งใหม่แต่ละครั้ง จำนวนเงินมากหรือน้อยอย่างไร หากจำนวนเงินที่จ่ายมีจำนวนเงินสูงและให้ประโยชน์เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี รายจ่ายสำหรับการโยกย้ายหรือติดตั้งใหม่ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน เช่น การโยกย้ายติดตั้งเครื่องจักรสรุป  การซื้อผ้ามาทำโซฟาใหม่  ตามความเห็นส่วนตัว  ควรบันทึกเป็นสินทรัพย์  แล้วคิดค่าเสื่อมราคา4.  ต้นทุนของสินทรัพย์  โดยมากแล้วจะประกอบไปด้วยราคาที่ซื้อมาบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินนั้น  หรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้กิจการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เหล่านั้นสรุป  การจ่ายค่าแรงในการติดตั้งเครื่องเสียง  เป็นรายจ่ายเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นพร้อมใช้งาน  ถือเป็นต้นทุนอีกส่วนหนึ่งของทรัพย์สินครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม