www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

(1/1)

tuk:
บริษัท จ้างที่ปรึกษาด้านการตลาด 2แสนบาท และได้มีการทำสัญญาจ้าง อยากทราบว่า

  1.ต้องติดอาการแสตมป์ไหม

  2.ถ้าในสัญญาจ้าง ทางบริษัท ทำเป็นคู่ฉบับ  ติดอากรแสตมป์ 5บาทได้ไหม

007:
ต้องติดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม