www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงาน

(1/2) > >>

ต้นอ้อ:
บริษัทมีการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของสำนักงาน ตามรายงานประชุมระบุว่าจะย้ายเข้าสำนักงานแห่งใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2549 แต่มีการทำสัญญาเช่าสำนักงานแห่งใหม่เพื่อเข้าทำการตกแต่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 ในภ.พ. 09 ระบุวันย้ายสำนักงาน คือ 15 สิงหาคม 2549 แต่หนังสือรับรองเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 บริษัทต้องยื่นภงด. 53 รวมถึง ภ.พ. 30 ที่สรรพากรเขตเดิม หรือที่เขตใหม่เลยค่ะ

อ้วน:
การยื่นแบบในทางภาษีอากรให้ยื่นแบบที่เขตเดิมไปจนกว่า  วันที่ระบุวันย้ายสำนักงานตามแบบ  ภพ.09  ในกรณีนี้คือ  15  สิงหาคม  2549  ครับ  ดังนั้นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นใบกำกับภาษีซื้อ - ขาย , เอกสารประกอบรายจ่ายต่างๆ  ตั้งแต่วันที่   15  สิงหาคม  2549  จะต้องเป็นที่อยู่ใหม่ครับ

ต้นอ้อ:
ถ้ากิจการได้เปลี่ยนที่อยู่ในใบกำกับภาษีและหัก ณ ที่จ่ายเป็นที่อยู่ใหม่แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.2549 ไปแล้ว รวมถึงยื่น ภงด. ที่เขตใหม่ไปแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างค่ะ

อ้วน:
แบ่งประเด็นออกเป็น  2  ส่วนดังนี้

1.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( แบบ ภงด. 1 , 3 , 53 )

-  ในกรณีที่ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย  ระบุชื่อและที่อยู่ของกิจการเราเป็นที่อยู่ใหม่นั้น  เราก็มีสิทธิ์นำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายนั้นมาใช้ได้ครับ  เพียงแต่หากถูกตรวจสอบก็ให้ชี้แจงครับ

-  ส่วนกรณีที่เรามีหน้าที่หัก แล้วนำส่งที่เขตใหม่  ก็ไม่เป็นไรครับ  ถ้ามีการตรวจสอบก็ให้ทำหนังสือชี้แจงครับ เพราะเราก็ยื่นนำส่งภาษีครบครับ  ไม่ได้มีเจตนาโกงภาษีครับ2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบกำกับภาษีที่เราออกเป็นที่อยู่ใหม่ก่อนวันที่  15  สิงหาคม  2549  มีผลดังนี้

-  ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อ  

-  ผู้ขายต้องยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม  แล้วออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ ( ที่อยู่เดิม )  

-  ส่วนการยื่นแบบ ภพ. 30  ในกรณีที่ยื่นไปแล้ว  ก็ไม่เป็นไรครับ  ถ้าถูกตรวจสอบก็ให้ชี้แจงครับ  เพราะเรานำส่งภาษีครบถ้วน  เหมือนในกรณียื่นต่างเขต  ซึ่งก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ในเขตนั้นว่าจะเข้มงวดเพียงใด  แต่อย่างไรในเดือนถัดไป  เราก็ต้องยื่นเขตใหม่อยู่แล้วครับเน้นนะครับ  ใบกำกับภาษีที่ออกเป็นที่อยู่ใหม่  ก่อนวันที่  15 -08 - 49  จะต้องทำการยกเลิก โดยให้ผู้ซื้อนำต้นฉบับใบกำกับภาษีเดิมมาเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีฉบับใหม่ ( ที่อยู่เดิม )

ต้นอ้อ:
ขอบคุณคุณอ้วนมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม