www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยด่วนค่ะ

(1/1)

สมคิด:
บริษัทแห่งหนึ่งได้โฆษณาหนังสือ ซึ่งเป็นของส่วนราชการอยากทราบว่าต้องภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ เพราะอะไร ตามมาตรใดค่ะ

อ้วน:
1.  ไม่ต้องหักครับ  เพราะตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ   10   ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าโฆษณา ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 2.0

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.htmlคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 6/2528 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายเงินค่าโฆษณา  

http://www.rd.go.th/publish/3617.0.htmlดังนั้นหน่วยงานราชการไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี  จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ2.   แต่ถ้าหน่วยงานราชการเป็นผู้จ่าย  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ ภายใต้บังคับมาตรา 70 ถ้ารัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ให้คำนวณหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ภาษีที่หักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata69_2

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม