www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะรับรู้กำไรจากการขายโรงงานได้หรือไม่ อย่างไร

(1/1)

แอ๋ม:
1. ต้องการขายโรงงานในราคา 4,500,000 บาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 1,100,000 บาท จะสามารถรับรู้กำไรจากการขายโรงงานจำนวน 3,400,000 บาทได้หรือไม่

2. ควรจะลงบันทึกรายการดังกล่าวภายหลังปี.......อย่างไร

town:
1.  ในกรณีนี้ผมเข้าใจว่า  นิติบุคคลเป็นเจ้าของโรงงาน  ดังนั้นเมื่อนิติบุคคลได้ทำการขายทรัพย์สิน  แล้วเกิดกำไร  ต้องรับรู้กำไรจากการขายทรัพย์สินครับ2.  จะต้องบันทึกบัญชี  ณ  วันที่โอนกรรมสิทธิ์  โดย

Dr.  ธนาคาร          4,500,000

Dr.  ค่าเสื่อมราคาสะสม  xxxxx

Cr.  ที่ดิน             xxxxx

Cr.  อาคาร           xxxxx

Cr.  ค่าเสื่อมราคา - อาคาร    xxxx

Cr.  กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  xxxx

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม