www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

IPO company

(1/1)

พรทิวา:
- บริษัทที่ต้องการได้รับ IPO ต้องเตรียมการอย่างไรบ้างคะ ( เนื่องจากทราบมาว่า บริษัทที่ได้ IPO สามารถมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติได้ 100 % )- ถ้าต้องการปิดบริษัท แต่ว่ามีขาดทุนเกินทุนอยู่สามารถทำได้หรือไม่?  ทางบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ แต่ว่าตัวเลขทางงบการเงินยังปรากฎผลขาดทุนอยู่คะ

พรทิวา:
อธิบายเพิ่มเติมนะคะ  IPO company หรือชื่อเต็มว่า International Procurement Office คะ

อ้วน:
1.  ต้องขอโทษคุณ พรทิวา ด้วยครับ  ผมก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของ IPO company หรือชื่อเต็มว่า International Procurement Office  เลยครับ  ถ้ามีผู้รู้ท่านใดพอจะช่วยอธิบายได้  ยินดีเลยครับ2.  ตามความเห็นส่วนตัว  ในกรณีขาดทุนเกินทุน  อีกขาหนึ่งในทางบัญชี  น่าจะเป็นหนี้สิน  ดังนั้นโดยลักษณะแล้วหากมีการเคลียร์ยอดหนี้สิน  ซึ่งในกรณีนี้น่าจะเป็นบัญชีเจ้าหนี้  ทางบริษัทก็ไม่น่าจะมีผลประกอบการเป็นขาดทุนเกินทุนครับ   ส่วนกิจการที่จะเลิกมีผลประกอบการเป็นขาดทุนก็สามารถแจ้งเลิกได้ครับ  โดยจะมีการเฉลี่ยผลขาดทุนให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนตามสัดส่วนที่นำมาลงทุนหรือตามข้อตกลง  ส่งผลให้เงินที่ผู้ถือหุ้นนำมาลงทุนจะได้รับกลับคืนไม่เต็มจำนวนครับ

007:
ลอกมาจากเว็ปอื่นนะ You can find out more information from textbook name: Global Supply Management by *** Locke at Accounting Department Library Chulalongkorn University. It is the only book that I ever read and felt that it was fit with my previous job. I was previously working as the IPO procurement engineer, most of the time, I would have to identify the best cost country. This means we will need to look at all the value streamline started from the unit price and plus every logistics cost (Duty, Freight, Custom, etc.). If your company is a multinational company, I believe that they will hire the experience director to set up this. More information you will need to find who you know that work in MNCs(Multi-national Companies).

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม