www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การวางแผนภาษี

(1/1)

Jaeb:
บจก.มกรา ประกอบกิจการผลิตโทรทัศน์สี ต้องการขยายกิจการเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างครบวงจร จึงได้มอบหมายให้ผจก.ฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล วางแผนกลยุทธ์ของบริษัทใหม่ เพื่อให้เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร เราควรจะแนะนำอย่างไรดีค่ะ

007:
ข้อมูลไม่พอครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม