www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน

(1/1)

Estate account:
จะบันทึกบัญชีอย่างไรถ้ามีภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย

ของปีก่อน (ปีก่อนเกิดขาดทุน)ยกมา จะปรับปรุงบัญชีนี้อย่างไร หรือว่าให้ค้างอยู่ในงบการเงิน

ตะวัน:
ค้างในงบการเงินได้ 3 ปี แต่ถ้าจะขอคืนต้องขอคืนเป็นเงินสด โดยยื่นแบบ ค.10  ภายใน 3 ปี ถ้าไม่ขอคืนภายใน 3ปีให้ปรับปรุงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม