www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

Deferred tax (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(1/2) > >>

acc:
อยากสอบถามว่า Deferred tax คืออะไร

แล้วมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการตั้งบัญชีนี้ ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะ

อ้วน:
ขออธิบายให้ฟังแบบง่ายๆ ว่า Deferred tax (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)  คือ  ภาษีที่เราได้จ่ายหรือถูกหักไว้ล่วงหน้าในปีนั้นๆ  ซึ่งมักจะพบใน  2  กรณีคือ1.  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528  กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ตามนี้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่ง

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.htmlซึ่งจะเกิดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขึ้นทุกครั้งที่ผู้รับ  ได้รับชำระเงิน  ซึ่งจะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  เงินสด / ธนาคาร

Dr.  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ( ถือเป็นสินทรัพย์ )

Cr.  รายได้ ( รายได้ ) / เงินรับล่วงหน้า ( หนี้สิน )

Cr.  ภาษีขาย2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ปกติตามประมวลรัษฏากรได้กำหนดให้นิติบุคคล  จะต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ  2  ครั้งคือ

-  กลางปี  ยื่นตามแบบ ภงด.51

-  ปลายปี  ยื่นตามแบบ ภงด.50ซึ่งในการคำนวณเพื่อยื่นแบบกลางปีตามแบบ ภงด.51  นั้น  จะเป็นการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีล่วงหน้า  ซึ่งเป็นการประมาณรายรับ - รายจ่ายในอนาคตของกิจการที่ยังไม่เกิดขึ้น   โดยการคำนวณในลักษณะนี้ย่อมต้องมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้  ดังนั้นเมื่อกลางปีได้นำส่งภาษีได้แล้ว  ปรากฏว่าปลายปี  กลับไม่มีภาษีต้องชำระ  เงินภาษีที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วนั้น  ก็คือ  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าครับ   จะบันทึกบัญชีเมื่อจ่ายชำระภาษีกลางปีโดย

Dr.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า ( ถือเป็นสินทรัพย์ )

Cr.  เงินสด / ธนาคาร3.  ภาษีที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าวในทางประมวลรัษฏากรจะมีลักษณะสำคัญ  2  ประการคือ

3.1  เป็นภาษีที่เกิดในปีไหน  จะต้องใช้ในปีนั้น  จะมาใช้กับปีอื่นไม่ได้  เช่น  เป็นภาษีถูกหัก ของปี 48  แม้ปี 48 จะใช้ไม่หมด หรือไม่ได้ใช้  แล้วจะนำภาษีถูกหัก ของปี 48  ไปใช้กับภาษีในปี 49 ไม่ได้3.2  ถ้าจะขอคืน  จะต้องขอคืนเป็นเงินสด  ภายใน  3  ปี  ตามแบบ ค.10  ของกรมสรรพากร  ซึ่งทางสรรพากรก็จะตรวจสอบก่อนจะคืนภาษีให้  ซึ่งในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะไม่ขอคืนครับ  เพราะเกรงว่าหากถูกตรวจสอบแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้คืนเท่าใด  และจะเจอปัญหาในประเด็นอื่นหรือไม่  อาจทำไปทำมาแทนที่จะได้คืนกลับต้องเสียภาษีเพิ่มครับ  แต่เมื่อครบกำหนด  3  ปีแล้วไม่ขอคืนก็ให้ปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  นี้ออกเป็นค่าใช้จ่าย  ซึ่งในทางภาษีถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม  ดังนั้นเมื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีแล้ว  ตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี  ก็อย่าลืมบวกกลับรายจ่ายตัวนี้ด้วยครับ  จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดจ่าย ( ถือเป็นค่าใช้จ่าย  แต่ต้องบวกกลับตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Cr.  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อ้อม:
ขอแสดงความคิดเห็นด้วยคนนะค่ะ รู้สึกว่าสิ่งที่คุณอ้วนตอบมาจะเป็นเรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายหรือรอตัดบัญชีนะค่ะแต่สำหรับ Deferred Tax การตั้งสำรองความแตกต่างสำหรับกำไรทางภาษีกับทางบัญชีนะค่ะ ตรงนี้ก็ยังเข้าใจไม่ละเอียดนัก กำลังหาหนังสือมาศึกษาอยู่ ในเมืองไทย มาตราฐานฉบับนี้ยังไม่บังคับใช้ แต่ IFRS บังคับใช้แล้วค่ะ

  ใครทราบรายละเอียดช่วยเสริมด้วย ถ้าบอกรายชื่อหนังสือด้วยก็ดีค่ะ

มิวมิว:
ลองไปสัมมนากับท่านอาจารย์วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ดูนะคะ

จัดโดยธรรมนิติ ถ้าเคยทำมาบ้างแล้ว น่าจะพอมีเค้าโครงเรื่อง (ไม่ใช่ไม่งง แต่ งงน้อยลง ^_^ ) สู้ๆ

sss:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นหลักบัญชีที่ต้องการให้การแสดงรายงานเป็นไปตามหลักการเรื่อง การจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ (Matching concept)

ภาษีก็เปรียบเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากกำไรในปีนั้นๆ ซึ่งถ้ายึดกำไรทางบัญชีแล้ว ภาษีน่าจะเท่ากับ 30% ของกำไรสุทธิในงบการเงิน

แต่ เมื่อการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษียึดหลักตามประมวลรัษฎากร กำไรสุทธิที่ได้แตกต่างจากกำไรในงบการเงิน ส่งผลให้ภาษีไม่ match กับกำไรของปีนั้น อันเนื่องมาจากผลต่าง 2 ชนิด คือ ผลต่างแบบถาวร (Permanent Different) และผลต่างแบบชั่วคราว (Timing Different)

ในบัญชีต้องบันทึกจำนวนภาษีตามบัญชีที่ควรเป็น และบันทึกผลต่างของจำนวนภาษีทั้ง 2 วิธีไว้เป็น ทรัพย์สิน (หรือ หนี้สิน) ในงบดุล ชื่อบัญชี "ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี" เฉพาะผลต่างแบบTD  

หรือผมจะสรุปง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(สินทรัพย์) ภาษีที่ต้องได้รับคืน แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หนี้สิ้น) ภาษีที่ต้องจ่าย แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนDeferred Tax Liability

สมมติ บริษัท ก มีรายได้ก่อนเสียภาษีใน Financial Statement 80000 มีรายการลดหย่อนภาษีรายการเดียวจากค่าเสื่อม 25000 และมี Income Tax Report 40000 จะได้Inome tax payable--Current = [80000-(40000-25000)] * 0.3 = 19500

Deferred Tax Liability --Noncurrent = (40000-25000)*0.3= 4500

Income before incomes tax---------------------------80000

----Current-----------------------------------19500

----Deffered Noncurrent---------------------4500----24000

Net income---------------------------------------------56000Deferred Tax Asset

เกิดจาการขอคืนภาษีเช่นสินค้าที่ส่งไปแล้วถูกคืนหรือเนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาประกันของบริษัท เช่นมีการขอคืน 30000จากรายได้ปีที่แล้ว แต่สมมติว่าเราแบ่งขอคืนภาษี ปีละ 10000 3ปีก็จะได้Deferred Tax Asset ---- Current = 10000*0.3=3000

Deferred Tax Asset ---- Noncurrent = 20000*0.3=6000

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม