www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคำนวณภาษีเงินได้ ของคณะบุคคล

(1/2) > >>

ฟ้า:
เดิมดิฉันและลูกไม่มีเงินได้ฯ สามีสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ แต่ ปี 2549 นี้ดิฉันและลูกจดทะเบียนเป็นคณะบุคคล และมีเงินได้ฯ ถามว่าสามียังสามารถนำ ดิฉันและลูกไปหักลดหย่อนได้เหมือนเดิมหรือไม่

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าคณะบุคคล  เป็นหน่วยภาษีที่แยกออกมาต่างหากจากตัวบุคคล  เมื่อคณะบุคคลมีรายได้  ก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับรายได้ของตัวบุคคลครับ  เป็นคนละหน่วยภาษีที่แยกจากกัน  เมื่อคณะบุคคลมีรายได้ก็เสียภาษีในนามคณะบุคคล  ส่วนบุคคลมีรายได้ก็เสียภาษีในนามบุคคลครับ  ไม่ต้องนำมารวมกันครับ  ดังนั้นสามีของคุณฟ้า  จึงยังมีสิทธินำค่าลดหย่อนของภรรยาและบุตรมาหักลดหย่อนได้ครับข้อควรระวัง

1.  สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิหักลดหย่อน จะต้องเป็นสามีหรือภริยาชอบด้วยกฎหมาย การสมรส ไม่ครบปีภาษีก็มีสิทธิหักลดหย่อนได้ เช่น จดทะเบียนสมรสระหว่างปีภาษี หรือตายในระหว่างปีภาษี ก็มีสิทธิหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท2.  การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มี เงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย      โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรที่เกิด ก่อนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรม ก่อน พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท บุตรที่เกิด หลัง พ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

      การนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะ บุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุสูงสุดของบุตร โดยให้นับรวมทั้งบุตร ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย

      การหักลดหย่อนสำหรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศให้ลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาท หรือเป็น ผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้ หักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินได้ ดังกล่าวต้องไม่ใช่เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 ให้ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

      การหักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีจะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้ในฐานะเดียว3.  รายได้ที่เป็นของคณะบุคคล  จะต้องแยกได้ชัดเจนว่าเป็นของคณะบุคคล  มิฉะนั้นเจ้าพนักงานอาจประเมินให้ถือรวมเป็นเงินได้ของบุคคล

ฟ้า:
ขอบคุณมากเลยค่ะ "คุณอ้วน" ที่ช่วยตอบ ปกติอ่านคำถามของคนอื่น โดยคุณอ้วนตอบ จะดิฉันจะชอบมากเป็นพิเศษค่ะ เพราะได้ใจความและชัดเจนดี

    แต่ข้อสงสัยของดิฉันนี้ เดิมดิฉันก็เข้าใจเหมือนคุณอ้วนเหมือนกัน คิดว่าเป็นคนละหน่วยภาษีที่แยกจากกัน แต่เพื่อความชัวร์ ก็เลยโทรฯ ไปที่สรรพากร Call Center เจ้าหน้าที่สรรพากรตอบว่าไม่ได้ เพราะถือว่าภรรยาและบุตรมีเงินได้ฯ ไปแล้ว คุณอ้วนคิดว่าดิฉันจะทำอย่างไรดีคะ ขอความเห็นอีกครั้ง หรือว่าคนอื่นๆ มีความเห็นอย่างไร รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ฟ้า

อ้วน:
ผมก็ลองโทรสอบถามได้ยัง Call Center ของสรรพากร  ซึ่งก็ได้รับคำตอบตรงกับความคิดเห็นของผมครับ  เพราะคณะบุคคลถือเป็นคนละหน่วยภาษีที่แยกจากบุคคลธรรมดา  ดังนั้นสามีของคุณฟ้า จึงยังมีสิทธินำค่าลดหย่อนของภรรยาและบุตรมาหักลดหย่อนได้ครับแต่ให้ระวังในเรื่องของรายได้ที่เป็นของคณะบุคคล จะต้องแยกได้ชัดเจนว่าเป็นของคณะบุคคล มิฉะนั้นเจ้าพนักงานอาจประเมินให้ถือรวมเป็นเงินได้ของบุคคลครับ

สายฝน:
คุณแม่ของดิฉันไม่มีรายได้อื่นแต่มีบัญชีเงินฝากประจำเนื่องด้วยท่านมีอายุ 75 ปีแล้วไม่สะดวกในการไปติดต่อกับธนาคาร จึงใส่ชื่อดิฉันร่วมในบัญชี และ/หรือ โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล อยากทราบว่าคุณแม่จะขอคืนภาษีได้ไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม