www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาเช่าการเงิน

<< < (2/2)

งงจัง:
ขอบคุณครับ

ถามต่ออีกนิดนะครับ

ผมได้อ่านในมาตรฐาน # 29 ในงวดสุดท้าย

ราคาที่มีสิทธ์เลือกซื้อนั้น ทางบัญชีให้บันทึกตัดเป็นเงินที่ผ่อนชำระ โดยบันทึกตัดกับเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าใช่ไหมครับ?

ต้องบันทึกทรัพย์สินอีก 100000อีกเหรอครับ?

อยากทราบว่าทางบัญชี ณ วันสิ้นสุดสัญญา จะมีทรัย์สินที่คิดค่าราคาจากยอดไหนครับ

อ้วน:
ตามที่คุณงงจัง  สอบถามเพิ่มเติม  ผมก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผู้สอบบัญชีท่านหนึ่ง  โดยท่านให้ความคิดเห็นว่า  ในส่วนราคาสุดท้ายที่มีสิทธ์เลือกซื้อทรัพย์สินในราคา  100,000  บาทนั้น  ควรจะมีการบันทึกเป็นทรัพย์สินและตั้งเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  ตั้งแต่วันแรกทึ่เกิดรายการตามสัญญาเลยครับ  ไม่ควรที่จะบันทึกราคาทรัพย์สิน  2  ครั้ง ( ครั้งแรกวันที่เกิดรายการตามสัญญา และครั้งที่ 2  เมื่อผ่อนชำระครบตามงวดสัญญา )  เนื่องจาก  หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน  จะสังเกตุเห็นได้ว่าราคาที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินเมื่อครบกำหนดการจ่ายชำระนั้น  จะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดมากเพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อ  หรือบางสัญญาอาจจะระบุถึงความรับผิดชอบหากไม่สามารถหาผู้ซื้อได้หรือ มีผู้ซื้อรายอื่นซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ระบุในสัญญา  ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ซื้อในการที่จะครอบครองทรัพย์สินนั้น  ประกอบกับการคิดค่าเสื่อมราคา  ก็จะไม่สะท้อนจำนวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ควรจะเป็นสรุป  เมื่อพิจารณาว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินแล้ว  และมีการระบุราคาสุดท้ายที่มีสิทธ์เลือกซื้อทรัพย์สินในราคา  100,000  บาทนั้น  ควรจะมีการบันทึกเป็นทรัพย์สินและตั้งเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  ตั้งแต่วันแรกทึ่เกิดรายการตามสัญญาเลยครับ  ดังนั้นเมื่อมีการตั้งเป็นเจ้าหนี้แล้ว  ราคาที่มีสิทธ์เลือกซื้อนั้น ทางบัญชีให้บันทึกตัดเป็นเงินที่ผ่อนชำระ โดยบันทึกตัดกับเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อครับ  และไม่ต้องบันทึกทรัพย์สินอีกแล้วครับ  เพราะเราได้บันทึกไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดรายการแล้วครับ  ราคาของทรัพย์สิน = ราคามูลค่าทรัพย์สิน + คชจ. เพื่อให้ได้มาทรัพย์สิน  + ราคาที่มีสิทธิ์เลือกซื้อ

งงจัง:
ขอบคุณครับ

an:
ตามที่อ่านคำถามแล้วน่าจะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์

ซึ่งคุณสามารถบันทึกบัญชีในการจ่ายค่างวดแต่ละงวดสามารถบันทึกเป็นค่าเช่าได้งวดละ 36000 ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษี

ann:
กรณีอย่างนี้ต้องบันทึกบัญชี ณ วันเกิดรายการยังงัยค่ะ

     บริษัททำสัญญาเช่า  5 ปี โดยจ่ายค่าเช่า ปีละ 10000 อัตราดอกเบี้ย 8 เปอร์เซ็นต์ มูลค่ายุติธรรม ฯ ของอุปกรณ์ ณ วันทีทำสัญญา คืือ  40,000 บาท  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม