www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาเช่าการเงิน

(1/2) > >>

งงจัง:
ซื้อรถยนต์ ผ่อนชำระ 36 งวด

ราคายุติธรรม 2,000,000 บาท

มีสิทธิเลือกซื้อ ณ วันสิ้นสุดสัญญา ราคา 100,000 บาท

คำนวณดอกเบี้ย วิธี Sum-of-the-digitถามว่าเมื่อถึงงวดสุดท้าย บริษัทตัดสินใจเลือกซื้ทรัพย์สินในราคา100000 บาท ต้องบันทึกบัยชีอย่างไรครับ

งวดสุดท้าย บัญชีเจ้าหนี้เช่าซือยังมีเหลืออยู่

หรือหากเป็นไปได้ รบกวนคุณอ้วนช่วยลงวิธีบัญทึกบัญชี

1.ณ เริ่มสัญญา

2.จ่ายชำระค่างวดแต่ละงวด

3.ณ วันสิ้นสุดสัญญา ใช้สิทธิเลือกซื้อทรัพย์สิน

และวิธิปฏิบัติตอนคำนวณ ภงด 50 ด้วยนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

อ้วน:
1.  สัญญาเช่าการเงิน  เป็นสัญญาเช่าระยะยาวที่ผู้เช่าได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพีงได้รับไปให้แก่ผู้เช่า  โดยปกติจะครอบคลุมสถานการณ์  ดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์

1.1  สัญญาเช่าระยะยาว  โอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า

1.2  ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์  ด้วยราคาที่คาดว่าจะต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม  ณ  วันที่สิทธิเลือกมีผลบังคับใช้  ( ประมาณราคาที่จะซื้อต่ำกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สิน )

1.3  ระยะเวลาของสัญญาเช่าระยะยาวครอบคลุมการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์  แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิเกิดขึ้น  ( ประมาณมากกว่า 80% ของอายุการใช้งานของทรัพย์สิน )

1.4  ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า  มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายมีจำนวนเท่ากับ หรือมากกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ( หรือมากกว่าร้อยละ 90 ของราคายุติธรรม )

1.5  สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์นั้น  โดยไม่จำเป็นต้องทำการดัดแปลงในสาระสำคัญของสินทรัพย์นอกจากนี้  มีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  หรือหลายสถานการณ์ร่วมกันที่ทำให้สัญญาเช่าระยะยาวนั้นเป็นสัญญาเช่าการเงิน  กล่าวคือ

ก.  ในกรณีที่ผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวได้  โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ให้เช่า  เนื่องจากการยกเลิกนั้น

ข.  ผู้เช่ารับผิดชอบในรายการกำไร หรือรายการขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของซาก

ค.  ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่สอง  โดยจ่ายค่าเช่า  ซึ่งมีจำนวนต่ำกว่าค่าเช่าในตลาดอย่างเป็นสาระสำคัญข้อสังเกตุ  การจัดประเภทสัญญาเช่าระยะยาวต้องทำ  ณ  วันเริ่มต้นสัญญาเช่าหากต่อมา  ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า  ซึ่งไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเช่า  เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตั้งแต่วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า  ข้อตกลงที่มีการแก้ไขต้องถือเป็นข้อตกลงใหม่ตลอดอายุของสัญญาเช่า2.  ตามมาตราฐานการบัญชี  ฉบับที่ 7  เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อ - ทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ  ซึ่งจะเป็นการเน้นในด้านผู้ให้เช่า  แต่จากคำถามของคุณ งงจัง  จะเป็นการถามเรื่องการบันทึกบัญชีทางด้านผู้เช่า  ซึ่งโดยปกติแล้วการจะตั้งเจ้าหนี้เช่าซื้อ  จะต้องสัมพันธ์กับการจ่ายผ่อนงวด  ซึ่งน่าจะล้างบัญชีเจ้าหนี้เช่าซื้อหมดในงวดสุดท้ายที่มีการจ่ายชำระผ่อนงวด  ไม่น่าจะมียอดเจ้าหนี้เช่าซื้อค้างครับ  จึงอาจเป็นไปได้ว่ามีการตั้งยอดเจ้าหนี้เช่าซื้อไม่ถูกต้อง หรือ มีการตัดจ่ายชำระที่ไม่ถูกต้องครับ

อ้วน:
การบันทึกบัญชีทางด้านผู้เช่า

1.  รายการ ณ วันทำสัญญา

Dr.  รถยนต์ ( มูลค่าทรัพย์สิน + คชจ. เพื่อให้ได้มาทรัพย์สิน )

Dr.  ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี ( 36 งวด )

Dr.  ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด ( 36 งวด )

Cr.  เงินสด / ธนาคาร ( เงินดาวน์ + คชจ. ต่างๆ )

Cr.  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ( 36 งวด )2.  รายการจ่ายชำระค่างวด

Dr.  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

Dr.  ภาษีซื้อ

Dr.  ดอกผลเช่าซื้อตัดบัญชี

Cr.  เงินสด / ธนาคาร

Cr.  ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี

Cr.  ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด3.  รายการเมื่อสิ้นสุดสัญญา ใช้สิทธิเลือกซื้อทรัพย์สิน

Dr.  รถยนต์   100,000

Dr.  ภาษีซื้อ      7,000

Cr.  เงินสด / ธนาคาร   107,000

อ้วน:
1.  วิธิปฏิบัติตอนคำนวณ ภงด 50  ถ้าเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ในทางภาษีจะมองว่า  การจ่ายชำระในแต่ละงวดถือเป็นค่าเช่า ( ค่าใช้จ่าย  จะไม่ถือว่าเป็นการซื้อทรัพย์สิน  ดังนั้นจึงไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา )  เมื่อจะคำนวณในแบบ ภงด. 50  ก็จะต้องบวกกลับค่าเสื่อมราคาของรถยนต์คันที่เช่าซื้อทั้งจำนวน  แล้วลงค่างวดที่จ่ายในปีนั้นเป็นค่าเช่า ( ค่าใช้จ่ายในทางภาษี )  แต่ค่าเช่าที่จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นั้น  จะต้องไม่เกินคันละสาม หมื่นหกพันบาทต่อเดือนตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540

http://www.rd.go.th/publish/2796.0.html2.  แต่ถ้าทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ หรือโดยการซื้อขายเงินผ่อนมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินนั้นให้ถือตามราคาที่พึงต้องชำระทั้งหมด แต่ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่จะนำมาหักในรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  ตามมาตรา 7  ในพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.htmlและถ้าเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน หรือรถยนต์นั่ง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 5 ในพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 145

อ้วน:
ข้อสังเกตุ  ในการตีความว่าจะถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน  หรือเป็นสัญญาเช่าซื้อนั้น  มักจะขึ้นอยู่กับทีมกำกับดูแล  จึงอาจจะทำให้แนวปฏิบัติของแต่ละทีมแตกต่างกันได้ครับ  แต่ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมจะดูที่เจตนามากกว่าครับ  เพราะสัญญาสามารถทำขึ้นได้  แก้ไขได้  ถ้ากิจการมีเจตนาจะครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่แล้ว  ผมก็มองว่าควรที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ และคิดค่าเสื่อมราคา  โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการใช้งาน  ซึ่งหลักในทางภาษีก็ควรจะยึดแนวปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการทางบัญชีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม