www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่าบ้านพักของพนักงาน

(1/1)

พนักงานตรวจสอบ:
พนักงานออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด และไปเช่าอพาตเมนท์พักติดต่อกัน โดยจ่ายเงินเป็นรายเดือน เมื่อนำมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ บริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าเช่าอพาตเมนท์หรือไม่คะ เพราะอะไร

อ้วน:
1.  ให้ดูที่พนักงานก่อนครับ  เมื่อพนักงานเข้าพัก  ในทางปฏิบัติ๋โดยส่วนใหญ่ที่พบ  ก็มักจะระบุชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อพนักงาน  ดังนั้นเมื่อผู้จ่ายเป็นบุคคล  ก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายครับ  แต่ถ้าระบุชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อนิติบุคคล  กฏหมายก็กำหนดให้ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งแบบ  ในอัตราร้อยละ 5 ครับ2.  เมื่อพนักงานนำค่าใช้จ่ายมาเบิกกับกิจการ  

- พนักงานจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.59/2538 http://www.rd.go.th/publish/3588.0.html- กิจการก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักกับทางพนักงานเนื่องจาก  พนักงานมาเบิกค่าที่พัก  ( ตามจ่ายจริง )  แต่หากให้เป็นการเหมาก็จะต้องถือรวมเป็นเงินได้ของพนักงาน และต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากถึงเกณฑ์ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งด้วยครับ- เมื่อเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ จึงถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามครับ แต่ควรมีเอกสารประกอบการจ่ายของกิจการดังนี้

ก. บิลเงินสด / ใบกำกับภาษี

ข. รายงานการเดินทาง พร้อมลายเซ็นของผู้อนุมัติ3.  ถ้าพอมีเวลารบกวนลองอ่านกระทู้ที่ 02651 ครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2651&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม