www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยน

(1/2) > >>

กร:
ถ้าเรา advance ค่าใช้จ่ายที่ต่างประเทศ เช่นออกเงินค่าโรงแรมที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 และเมื่อกลับมาจะทำเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทเป็นเงินบาท ควรใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของวันที่เท่าไหร่ค่ะ และจาก www.bot.or.th เราจะใช้ rate จากช่องไหน จาก Average Selling Rates หรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่เกิดรายการครับ  ซึ่งในกรณีนี้ก็จะคือ Rate ณ วันที่ 25  กรกฎาคม 25492.  ค่าใช้จ่ายของกิจการ  จะใช้  Rate  จาก Average Selling Rates ( อัตราขายถัวเฉลี่ย ) ครับ

นิด:
ชอบอ่านความคิดเห็นของคุณอ้วนนะคะเพราะ อ่านแล้วเข้าใจและมีประโยชน์ค่ะ

กร:
รบกวนถามคุณอ้วนอีกครั้งค่ะ เพราะว่าได้อ่านมาว่า ถ้าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ ก็จะใช้ rate ของเมื่อวาน เพราะว่าวันนี้จะยังไม่มีกำหนดอัตรา เวลาไป click rate ใน BOT มันก็จะยังไม่ขึ้นมา ดังนั้นแล้วในกรณีค่าใช้จ่ายของวันที่ 25 ต้องใช้ rate ของวันที่ 24 หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร  ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

http://www.rd.go.th/publish/25611.0.htmlดูข้อ 2 ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังต่อไปนี้ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย                                 (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน                                 (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน                                  การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดแล้ว ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได้สรุป  ให้ใช้  rate ของวันที่  25  ตามที่ประกาศในแต่ละวันครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม