www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีถูกหัก ณที่จ่ายต้องใช้ภายในปีหรือไม่

(1/1)

Estate account:
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายต้องใช้ภายในปีหรือไม่

ถ้าปีนั้นเกิดขาดทุนจะเก็บไปใช้ปีหน้าได้อีกหรือไม่

อ้วน:
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายปีไหนใช้ปีนั้นครับ  เช่น  ในระหว่างปี 48  กิจการมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจำนวน  10,000 บาท  และสิ้นปีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปีแล้ว  กิจการมีผลประกอบการเป็นขาดทุน  เท่ากับปี 48 ไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องชำระ  แต่ระหว่างปี 48  กิจการมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้จำนวน  10,000 บาท  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวของปี 48  จะนำมาใช้ในปี 49 หรือปีอื่นไม่ได้  เพราะถือเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของปีไหน  ก็จะต้องใช้ในปีนั้น  ห้ามนำไปใช้ในปีอื่น  ทางกฏหมายก็เปิดช่องให้กิจการมีสิทธิ์ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้ภายใน  3  ปี  แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะไม่ขอคืน  เนื่องจากทางกรมสรรพากรจะต้องมีการตรวจสอบก่อนคืนภาษีให้ครับ

vespa_man:
ภาษีถูกหัก นำมาคำนวณใน ภงด. 51 เลยได้รึเปล่าครับ หรือว่าต้องรอนำไปคำนวณตอนสิ้นปีครับ (ภงด. 50)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม