www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่ได้หักภาษี

(1/1)

ทิพ:
ทางบริษัท ได้ว่าจ้างบุคคลมาทำการติดตั้งระบบ LAN ซึ่งในสัญญา มีการหัก ณ ที่จ่าย ไว้แล้ว แต่ปัญหาคือว่า พนักงานบัญชีคนเก่าซึ่งได้ลาออกไป ไม่ได้ออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ในปี 48  ซึ่งพอในปี 49 มีการจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ ทางผู้รับทำ จึงขอใบหัก ณ ที่จ่าย อยากถามว่า สามารถที่จะออกใบหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งรวมของในปี 48 เป็นเงินทั้งจำนวนได้หรือไม่

อ้วน:
1.  สามารถทำได้  แต่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องครับ  เพราะการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะยึดตามเกณฑ์เงินสด  ดังนั้นทุกครั้งที่มีการจ่าย  บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งด้วยครับ2.  แก้ไขให้ถูกต้องโดย  หักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดในงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้าง  และออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายให้ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน  แล้วทางบริษัทฯ ไปยื่นแบบ ภงด. 3  ย้อนหลังให้ถูกต้อง  โดยบริษัทฯ รับภาระเกี่ยวกับเบี้ยปรับเงินเพิ่มเอง  3.  แต่ถ้าภาระภาษีเป็นจำนวนเงินที่มาก  ก็ต้องมาแก้ไขที่สัญญา  ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง  และอาจจะดูแล้วไม่สมเหตุสมผล  เพราะจำนวนเงินมาก  แต่มาจ่ายงวดสุดท้ายงวดเดียว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม