www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าเสื่อมสภาพ และการนำสินค้าไปทดสอบ

(1/2) > >>

ไม่เข้าใจจริง ๆ เช่นกัน:
1. กรณีสินค้าชำรุด เสื่อมสภาพ ตัดออกจากบัญชีสินค้าได้อย่างไรค่ะ (บันทึกบัญชีอย่างไรและมีผลอย่างไรกับภาษีหรือไม่)

2. กรณีนำสินค้าไปทดสอบต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

007:
1.

dr. ขาดทุนจากสินค้าชำรุด

cr. สินค้าต้องทำหนังสือแจ้งให้สรรพากรและผู้สอบบัญชีทราบถึงวันที่ ที่จะทำลายสินค้านั้นๆ และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ถึงจะไม่ต้องเสียภาษีขาย2. กรณีนำสินค้าไปทดสอบ ผมเข้าใจว่าถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตนะครับ น่าจะถือว่าเป็นต้นทุนของสินค้าดี ไปเลยอ้วน:
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 79/2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิสินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก  

http://www.rd.go.th/publish/3575.0.html

ไม่เข้าใจจริง ๆ:
1. กรณีสินค้าชำรุด ในวันที่บันทึกขาดทุนจากสินค้าชำรุด เราต้องทำหนังสือแจ้งสรรพากรและผู้สอบบัญชีให้ทราบถึงวันที่ที่จะทำลายสินค้า โดยไม่ต้องรอให้ทางกรมสรรพากรมาร่วมในการทำลายสินค้านั้น ๆ  สามารถทำลายและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานได้เลยใช่หรือไม่ค่ะ

2. กรณีสินค้านำไปทดสอบ เราทำใบเบิกสินค้าเพื่อไปทดสอบ ส่วนที่ให้ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิต เท่ากับว่าเราต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำสินค้านั้น ๆ ออกไปทดสอบใช่หรือเปล่าค่ะ

และขอขอบคุณที่ช่วยตอบคำถามให้ค่ะ

อ้วน:
1.  การทำลายสินค้าตามหลักปฏิบัติของทางกรมสรรพากร  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 79/2541  ได้กำหนดไว้ว่าหากเป็นสินค้าที่สามารถรอทำลายได้  จะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันก่อนวันทำลาย2.  ตามมาตรา 77/1 ( 8 ) " ขาย " หมายความว่า จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่  

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata77_1ดังนั้นการนำสินค้าไปทดสอบ  แล้วไม่ได้นำกลับคืน กล่าวคือยกให้  ก็เท่ากับเป็นการขายในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นทางกิจการก็จะต้องออกใบกำกับภาษีขายและนำส่ง vat ขายด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม