www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศ

(1/2) > >>

ทิพ:
 ทางบริษัท ได้สั่งซื้อเครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศโดยการเปิด L/C  120 at sight จะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

เพราะว่าจะต้องมีการทำสัญญา trust receipt กับทางธนาคารเพื่อที่จะได้นำเอกสาร P/I ,INVOICE และเอกสาร

อื่นๆ มาเพื่อใช้ในการออกสินค้า เมื่อสินค้ามาถึง เราจะบันทึกเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ตามเอกสารไหนค่ะ ใบขนสินค้าเข้าหรือเปล่า  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารหักไ้ว้ตอนเปิด L/C และตอนทำสัญญา T/R จะบันทึกบัญชีอย่างไร  ใครทราบช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณคุ่ะ

007:
บันทึกเครื่องจ้กรระหว่างติดตั้ง ตามใบขนขาเข้า และเมื่อเครื่องจักรพร้อมใช้งาน ถึงจะโอนรายการมาเป็นเครื่องจักรและเริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาครับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ธนาคารหักไว้ตอนเปิด lc และตอนทำ tr ผมไม่เข้าใจครับ  แสดงว่าเราได้รับรายได้จากธนาคารเหรอครับ  ช่วยขยายความลักษณะของการเกิดรายการด้วยครับทิพ:
ใช่ค่ะ ทางธนาคารหักไว้ตอนที่ทางบริษัท ขอเปิด L/C และเมื่อทางลูกค้าส่งเอกสารที่จะใช้ในการออกสินค้ามาให้ ทางธนาคาร จะให้ทางบริษัท ทำสัญญา ทรัสต์รีซีท คือเอกสารที่ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าทำไว้กับธนาคารในการขอสินเชื่อเพื่อนำเงินมาชำระค่าสินค้าตาม L/C และเมื่อมีการจำหน่ายสินค้านั้นแล้วผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องนำเงินมาชำระให้กับธนาคาร  ซึ่งธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมการเปิด L/C และ

T/R  ซึ่งจะให้ทางบริษัท ออกใบหัก ที่จ่ายให้  และธนาคารจะโอนเงินที่หักค่าไว้คืนให้ในภายหลัง เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ และภาษี ที่หัก คือต้องนำส่ง และลงเป็นรายได้ในเดือนที่ธนาคารโอนเงินคืนมาหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  T/R ( TRUST  RECEIPTS )  คือสินเชื่อเพื่อการนำเข้า  ที่ธนาคารให้แก่ลูกค้าผู้นำสินค้าเข้าเพื่อให้ลูกค้านำสินค้าไปจำหน่ายก่อน  แล้วจึงชำระคืนธนาคารในภายหลัง2.  L/C ( LETTER  OF  CREDIT )  คือตราสารทางการค้าซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์  ตามคำสั่งของผู้ซื้อ ( Applicant )  ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารในประเทศหนึ่ง  ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ( Beneficiary )  ซึ่งเป็นผู้ขายในอีกประเทศหนึ่ง  โดยส่งผ่านธนาคารผู้รับ L/C  ในประเทศของผู้ขาย  ( Advising  Bank )  ตราสารนี้เป็นคำรับรองหรือสัญญาของธนาคารผู้เปิด L/C  ให้แก่ผู้รับประโยชน์  เมื่อผู้รับประโยชน์ได้ส่งสินค้าลงเรือ และได้แสดงเอกสารให้แก่ธนาคารผู้รับซื้อเอกสารและตั๋วเงิน ( Negotiation  Bank )  ได้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน L/C  ตลอดจนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และกรอบเวลาตามที่ระบุไว้3.  ตอนที่เราขอเปิด L/C  และ T/R  กับทางธนาคาร  เรายังไม่ต้องบันทึกบัญชีครับ  ยกเว้นจะมีการคิดค่าธรรมเนียม  ก็ให้บันทึกค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเครื่องจักรครับ  เพราะถือว่าเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้ตัวเครื่องจักรนั้นมา  หากค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บมีจำนวนเกิน  1,000 บาท  ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ด้วยครับ  แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งครับ  บันทึกบัญชีโดย

Dr.  ค่าธรรมเนียม   2,000

Cr.  ธนาคาร         1,940

Cr.  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง  604.  ต่อมาเมื่อยังไม่มีการจ่ายชำระ L/C  และ T/R  แต่ทางธนาคารอาจจะมีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น  ก็ให้บันทึกโดยแบ่งออกเป็น  2  กรณีคือ

4.1  ในกรณีก่อนสินทรัพย์พร้อมใช้งาน  ก็ให้บันทึกดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนของเครื่องจักรครับ

4.2  ในกรณีที่สินทรัพย์พร้อมใช้งานแล้ว  ก็ให้บันทึกดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารครับและหากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเกิน  1,000 บาทก็อย่าลืมหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งด้วยครับ5.  ส่วนการบันทึกเครื่องจักร  ก็ตามที่คุณ 007  อธิบายครับ

ทิพ:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม