www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบแจ้งหนี้มีอายุกี่ปี

(1/1)

แมว:
หากว่าบริษัทคู่ค้าไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ต่อมา2-3ปีต่อมา เพิ่งจะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราที่ตรวจสอบหรือรับงาน ก็ลาออกไปแล้ว คนใหม่ก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง ไม่เซ็นรับให้

ขอเรียนถามว่า อายุความในการเรียกเก็บเงิน มีอายุเท่าไหร่คะ

อ้วน:
ผมขอแสดงความคิดเห็นเท่าที่ผมทราบครับ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ ถ้าจะให้แน่นอนควรปรึกษาฝ่ายกฏหมายหรือทนายความครับ

1. ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 2 กำหนดอายุความ มาตรา 193/34 สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความสองปี

( 1 ) ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้ประกอบศิลปอุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือ เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบ ค่าการงานที่ได้ทำ หรือค่าดูแลกิจการของผู้อื่น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป เว้นแต่เป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง2. และตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 6 อายุความ หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

- มาตรา 193/9 สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ- มาตรา 193/10 สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้- มาตรา 193/11 อายุความที่กฏหมายกำหนดไว้นั้น คู่กรณีจะตกลงกันให้งดใช้ หรือขยายออก หรือย่นเข้าไม่ได้- มาตรา 193/12 อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นการะทำการอย่างใดให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนการะทำการนั้น- มาตรา 193/13 สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาแรกที่อาจทวงถามได้เป็นต้นไป แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่ต้องชำระหนี้จนกว่าระยะเวลาหนึ่งจะได้ล่วงพ้นไป แล้วนับแต่เวลาที่ได้ทวงถามนั้นให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่ระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดไปแล้วสรุป ถ้าเป็นการประกอบธุรกิจในทางการค้าโดยทั่วไป กฏหมายกำหนดในเรื่องของอายุความไว้ 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้อง ซึ่งผมก็ไม่มีความรู้ว่าการกำหนดวันที่มีสิทธิเรียกร้องในกรณีนี้ต้องพิจารณาจากอะไร และจะนับตั้งแต่วันที่ใดเริ่มต้นครับ

007:
เหมือนจะเคยได้ยินว่า เราสามารถฟ้องร้องเรียกชำระหนี้ได้ภายใน 1 ปี นับจ่ายวันที่ออก invoice นะ  นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม