www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ต้องเขียนอย่างไร

(1/1)

พัณณ์ชิตา:
ยื่นภงด90 ปี2552 ทำการขนส่งสินค้าให้โรงงานมีสัญญาจ้าง แต่รถที่รับจ้างเป็นรถน้องสาว สรรพากรให้เอาหนังสื่อยินยอมการใช้รถไปให้ดู

007:
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์

หรือแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ยานพาหนะ

หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์เขียนที่ .....................................

วันที่ .....................................

หนังสือยินยอมนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นางสาว..................................... ซึ่งเป็น      เจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ครอบครองรถยนต์ โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ ทะเบียนเลขที่ ............ ยินยอมให้ บริษัท ..................................... ใช้รถยนต์ดังกล่าวเป็นพาหนะเพื่อใช้ในการประกอบการ โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถคันดังกล่าว บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม

     ( นางสาว..................................... )ลงชื่อ...........................................................พยาน

                   ( นางสาว.....................................)ลงชื่อ...........................................................พยาน

             ( นางสาว.....................................)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม