www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเสียภาษี

(1/1)

พีรพรรณ:
1.นายหน้าค้าที่ดิน เมื่อไหร่เป็น40(2)  และเมื่อไหร่เป็น 40(8)  หักคชจ.เท่าไหร่  ยกตัวอย่างประกอบ2.เงินได้จากการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์  เมื่อไหร่เป็น40(5)  และเมื่อไหร่เป็น 40(8)  หักคชจ.เท่าไหร่  ยกตัวอย่างประกอบ3.การประกอบโรคศิลป์  เมื่อไหร่เป็น40(1,2,6)  และเมื่อไหร่เป็น 40(8)  หักคชจ.เท่าไหร่  ยกตัวอย่างประกอบ4.รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  เมื่อไหร่เป็น40(2)  และเมื่อไหร่เป็น 40(7)  หักคชจ.เท่าไหร่  ยกตัวอย่างประกอบ5.การประกอบวิชาชีพบัญชี  เช้าช่ายมาตราเท่าไหร่  คิดอย่างไร  

town:
1.  นายหน้าที่ดิน  เท่าที่ผมทราบต้องถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  เท่านั้นครับ  แต่ถ้าเป็นนายหน้าจากการประกันภัย  จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 ) ได้ต้องศึกษาตาม  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 115/2545 ข้อ 2 (2)  ครับ

http://www.rd.go.th/publish/9049.0.html2.  เงินได้จากการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์  เท่าที่ผมทราบต้องถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(5) เท่านั้นครับ กล่าวคือเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน

http://www.rd.go.th/publish/553.0.htmlและเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ คือ (1) การให้เช่าทรัพย์สิน ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

ก. หักตามความจำเป็นและสมควรหรือ

ข. หักเป็นการเหมาในอัตราที่กำหนดคือร้อยละ 303.  รบกวนลองอ่านกระทู้เลขที่ 00599 ดูครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=599&c=act4.  ผมมองว่าหากรับงานในนามบุคคลธรรมดา โดยส่วนใหญ่จะถูกตีว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  เนื่องจากการตีความว่าเป็นเงินได้จากการรับเหมาตามมาตรา 40 ( 7 ) นั้นผู้ที่รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ  5.  รบกวนลองดูกระทู้เลขที่ 301 และ 302 ครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=301&c=act

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=302&c=act6.  อัตราการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้ประเภทต่างๆ  ให้ศึกษาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/556.0.html7.  แต่ถ้ามีเวลาและใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ศึกษาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html

007:
เยี่ยมครับ  ชัดเจนดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม