www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด 51

(1/1)

นานา:
รบกวนสอบถามคุณอ้วนกรณีที่บริษัทแจ้งเลิกกิจการกับทางสรรพากรวันที่ 10 มค. 2549 แต่ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากทางสรรพากร ปัจจุบันบริษัทยังคงยื่นแบบ ภพ. 30 แบบเปล่าทุกเดือน แต่ภงด. 51 ที่จะต้องยื่นกลางปีนี้ บริษัทยังต้องยื่นภายในสิ้นเดือน สค. 49 หรือไม่คะ รบกวนคุณอ้วนแนะนำด้วยคะ

อ้วน:
ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.51  แล้วครับ  ตามมาตรา 67 ทวิ ย่อหน้าสุดท้าย  ระบุว่า  " ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือน "

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata67_2สรุป  หากรอบปีบัญชีของคุณ นานา เป็นรอบปกติ  กล่าวคือ  สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีทุกวันที่  31  ธันวาคม  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ในปี 2549  ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย  จะมีรอบระยะเวลาบัญชีที่น้อยกว่า  12  เดือน  จึงไม่ต้องยื่นแบบ ภงด. 51  ครับ

นานา:
ขอบคุณมากคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม