www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การวางระบบบัญชีอุตสาหกรรมการผลิต

(1/2) > >>

ไหม:
1. การวางระบบบัญชีในอุตสาหกรรมแบบนี้ต้องเริ่มตรงไหนก่อน

2. ในการทำรายงานระบบบัญชีของอุตสาหกรรมการผลิตจ้องทำอย่างไรก่อนจะเริ่มทำรายงานอย่างไร

town:
1.  ขั้นตอนในการวางระบบบัญชี  มีดังต่อไปนี้

1.1  วางแผนการสำรวจและวิเคราะห์

ก.  ผังองค์กร  นโยบายของกิจการ

ข.  รายละเอียดของสินค้าและบริการ

ค.  แยกประเภทของงานบัญชี  รายงาน  งบการเงิน  เพื่อกำหนดรูปแบบงานเสนอต่อผู้บริหาร

ง.  ผังแสดงการเดินทางของข้อมูลเอกสาร

จ.  รายละเอียดของการดำเนินงาน

ฉ.  ข้อมูลทางการตลาด  การขาย  การประชาสัมพันธ์

ช.  รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน1.2  การออกแบบและกำหนดระบบของบัญชี

ก.  ผังบัญชีและรหัสบัญชี

ข.  สมุดบัญชีต่างๆ  ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

ค.  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

ง.  การจัดทำรายงาน

จ.  การรองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม1.3  การวางแผนการนำออกมาใช้

ก.  ทดลองการใช้เอกสาร  เส้นทางการเดินของเอกสาร

ข.  การลงรายการต่างๆ ในสมุดบัญชี หรือคอมพิวเตอร์

ค.  การทดลองออกรายงาน1.4  การติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี

ก.  การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป

ข.  ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน2.  ถ้ามีเวลารบกวนลองดูกระทู้เลขที่ 00482

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=482&c=act

เจ:
กรุณาช่วยหาสิ่งเหล่าเกี่ยวกับระบบบัญชีการผลิตให้ที่ค่ะ

แบบฟอร์ม,ผังองค์กรหรือแผนกที่ทำรายงาน,ผังการทำงาน,ผังทางเดินเอกสาร,เอกสารที่ใช้,คู่มือการทำงาน,ขั้นตอนการปฏิบัติงาน,ระบบบัญชีที่นำมาใช้พร้อมรายละเอียด,ข้อควรระวังในการวางระบบ วิธีเก็บรักษา

คน...:
อยากได้ตัวอย่างแนวทางการวางระบบบัญชีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ

พลอย:
อยากทราบข้อมูลของ ระบบบัญชีอุตสาหกรรม (ทั้งระบบ) ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม