www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่าห้องพักอพาร์ทเม้นท์

(1/1)

โบว์:
ในกรณีที่เข้าอยู่ห้องพัก จะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำและค่าห้องล่วงหน้า2เดือน และเมื่อย้ายออกทางผู้ให้เช่าจะต้องให้ผู้เช่าอยู่ห้องพักในเดือนสุดท้ายโดยค่าเช่าหักจากเงินค่าเช่าล่วงหน้า และต้องคืนเงินมัดจำให้กับผู้เช่า แต่ในการคืนเงินจะต้องทำคืนเป็นเงินมัดจำรวมกับเงินค่าเช่าล่งหน้าหรือไม่

คุณสันติ:
เงินค่ามัดจำที่จริงแล้วคือ เงินประกันความเสียหายจากการใช้ห้องพัก  ส่วนค่าห้องล่วงหน้า 2 เดือน คือเงินค่าเช่าชำระล่วงหน้า 2 เดือน ดังนั้น เท่ากับว่าผู้เช่าต้องแจ้งยกเลิกการเช่าไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยสองเดือนสุดท้ายไม่ต้องจ่ายค่าเช่า แต่ต้องมีการสำรวจความเสียหายในวันย้ายออกเพื่อหักกับเงินประกันที่จ่ายไว้  เหลือเท่าใดผู้ให้เช่าต้องจ่ายคืนให้กับผู้เช่า

เป็นหลักที่ใช้โดยทั่วไป เว้นแต่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น

town:
1.  ในความเห็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเรียกว่าเงินมัดจำ หรือ เงินค่าห้องล่วงหน้า ก็มีความหมายเดียวกัน คือ เป็นเงินที่ผู้เช่าต้องจ่ายล่วงหน้าให้กับทางผู้ให้เช่า เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผู้เช่า ได้เช่าอยู่2.  ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้อง  ค่าเช่าก็เป็นเรื่องของค่าเช่า  ส่วนเงินมัดจำ ก็เป็นเรื่องของเงินมัดจำ  ดังนั้นในเดือนสุดท้ายที่มีการเช่าก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าครับ  แต่เมื่อเลิกเช่าทางผู้ให้เช่าก็ควรคืนเงินมัดจำและค่าห้องล่วงหน้า  2  เดือนให้กับผู้เช่าครับ3.  ให้ศึกษาคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 73/2541 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง  ( ทางด้านผู้ให้เช่า )

http://www.rd.go.th/publish/3580.0.html  4.  ถ้ามีเวลารบกวนลองอ่านกระทู้ที่ 00751

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=751&c=actและกระทู้ที่  01093

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1093&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม