www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทมีการซื้อของให้ลูกค้าจะต้องปฎิบัติอย่างไร

(1/1)

บุ้ง:
บริษัทฯ ได้มีการซื้อเหล้าให้ลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนในเรื่องงานอยากทราบว่า

1.จะบันทีกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และเข้าชื่อบัญชีอะไร

2.ภาษีซื้อสามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่

3.และถ้าในช่วงปีใหม่มีการให้ของขวัญลูกค้าอีก เช่น หม้อหุงข้าว พัดลม ทีวี เตารีด จะต้องทำอย่างไรตามคำถามข้อ 1.และ 2 ข้างต้น

อ้วน:
1.  ถ้ามองกันอย่างถูกต้องในมุมมองทางภาษีอากร  จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  ก็จะต้องถือเป็นรายได้ของผู้รับ  ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไม่มีผู้รับรายใดแสดงตน  ดังนั้นจึงกลายเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องในแง่ภาษีอากร  แต่บริษัทฯ ก็ไม่ยอมเสียผลประโยชน์  จึงกลายเป็นการทำหลักฐานเพื่อให้สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้  เช่น  การลงเป็นค่ารับรอง ซึ่งก็ต้องศึกษาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522)

http://www.rd.go.th/publish/2495.0.htmlสรุป  ถ้าให้เป็นสิ่งของ  ค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการและเมื่อลงเป็นค่ารับรอง  ภาษีซื้อจากค่ารับรองก็ไม่มีสิทธิขอคืนตามมาตรา 82/5 (4)

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_52.  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี

ข้อ 2 ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

“(6) มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นของขวัญ เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าที่เป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกันของขวัญหรือของชำร่วยที่มีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่ โดยของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าว ต้องเป็นสิ่งของที่พึงให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร

http://www.rd.go.th/publish/3399.0.html3. จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) พอจะสรุปหลักเกณฑ์ได้ 4 ข้อคือ

3.1 ต้องเป็นการแจกเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

3.2 ต้องเป็นสิ่งของที่ให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจ

3.3 ต้องมีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าติดอยู่บนของที่ให้ในลักษณะถาวร เช่น พิมพ์ หรือ พ่นสีบนของที่ให้

3.4 มีราคา หรือมูลค่าไม่เกินสมควร ซึ่งกฏหมายไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หากขาดข้อหนึ่งข้อใด จะถือเป็นค่ารับรอง ดังนั้นหากของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ เมื่อกิจการได้จ่ายเงินซื้อมาและมีภาษีซื้อเกิดขึ้น ก็มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้ไม่ต้องห้าม เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และไม่มีภาระภาษีขายอันเกิดจากการให้ของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าว4.  ถ้ามีเวลารบกวนลองอ่านกระทู้  01110

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1110&c=actและกระทู้เลขที่ 01724

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1724&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม