www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าด้อยสภาพ

(1/1)

นุช:
ธุรกิจจำเป็นต้องตั้งสำรองสินค้าด้อยคุณภาพในกรณีใดบ้างคะ

town:
ดูมาตราฐานการบัญชี  ฉบับที่  31  เรื่อง สินค้าคงเหลือตามที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทยได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเรื่อง "สินค้าคงเหลือ" โดยให้ ออกเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 22 โดยให้ถือปฏิบัติสำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะ เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2540 เป็นต้นไป มาตรฐานฉบับใหม่นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่าง ประเทศ ฉบับที่ 2 ( IAS No.2) (ไม่มีข้อมูลตามย่อหน้าที่ 37-40 ของ IAS No. 2) ทั้งนี้ทางสำนักงานได้ทำสรุปเนื้อหาที่น่า สนใจเพื่อให้ท่าน เกิดความสะดวกในการใช้ประโยชน์ โปรดติดตามได้ในคอลัมน์นี้

ขอบเขต

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นแถลงการณ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินโดยใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือตามระบบ วิธีต้นทุนเดิมซึ่งไม่เกี่ยวกับ

•   งานระหว่างก่อสร้างภายใต้งานก่อสร้างตามสัญญารวมทั้งสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา)

•   ตราสารทางการเงิน

•   สินค้าคงเหลือที่เป็นผลิตผลจากการปศุสัตว์การเกษตรและป่าไม้ แร่ธาตุ ที่ตีราคา ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่งได้กำหนดวิธี การปฏิบัติไว้อย่างเหมาะสมในธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะนั้นแล้ว

การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ

การตีราคาสินค้าคงเหลือ  :  สินค้าคงเหลือควรตีตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ

ต้นทุนสินค้าคงเหลือประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดในการจัดซื้อในการแปลงสภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้น อยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

การคำนวณต้นทุน

ต้นทุนสินค้าคงเหลือของแต่ละรายการซึ่งตามปกติไม่อาจใช้สับเปลี่ยนกันได้ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นเพื่อโครงการหนึ่ง โครงการใดโดยเฉพาะควรจะคำนวณต้นทุนโดยใช้วิธีราคาเจาะจง

•   แนวทางที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ ต้นทุนสินค้านอกจากวิธีคำนวณต้นทุนโดยใช้วิธีราคาเจาะจง ควรจะคำนวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน หรือ วิธี ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

•   วิธีที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้นทุนสินค้าคงเหลือนอกจากวิธีคำนวณต้นทุนโดยใช้วิธีราคาเจาะจง อาจจะคำนวณตามวิธีเข้าหลังออก ก่อน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

•   มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ คำนวณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ หักต้นทุนส่วนเพิ่มที่จะผลิตให้เสร็จ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็น ต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

•   มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลืออาจลดลงต่ำกว่าราคาทุนของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากความเสียหายล้าสมัยหรือราคา ขายลดลง หรือ จำเป็นต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าคงเหลือขายได้ การที่จะลดราคาสินค้าคงเหลือลง ให้ต่ำกว่าราคาต้นทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่าทรัพย์สิน ไม่ควรแสดงราคาตามบัญชีที่ สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับหรือที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้

การปรับราคา

•   การปรับราคาโดยเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยทั่วไปจะพิจารณาจากสินค้าแต่ละ รายการแต่ในกรณีที่เหมาะสมอาจพิจารณาจากยอดรวมของสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน

•   หากสินค้าคงเหลือถูกปรับลดให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ให้ถือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับนั้นเป็นราคาทุนใหม่ หากในงวดถัดมา กิจการยังมีสินค้าคงเหลือนั้นอยู่ กิจการต้องเปรียบเทียบราคาทุนเดิมกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ประเมินใหม่

การบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

•   เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป ราคาตามบัญชีของสินค้านั้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

•   มูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือเนื่องจากการปรับราคาเพื่อให้แสดงเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รวมทั้งผลขาดทุนทั้งสิ้นที่ เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในงวดที่ปรับราคาสินค้าให้ลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น

•   ราคาสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วต่อมากลับมีราคาสูงขึ้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นควรบันทึกโดยนำ ไปหักจากมูลค่าของสินค้าที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ราคาของสินค้านั้นกลับตัวเพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่ควรเปิดเผย

•   นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินค้าคงเหลือ และวิธีที่ใช้คำนวณราคาทุน

•   ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท จำแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการและราคาตามบัญชีรวม

•   ราคาตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือที่แสดงในราคามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

•   มูลค่าสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาที่เคยลดลง

•   เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้ราคาสินค้ากลับเพิ่มขึ้น

•   ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน

•   กรณีที่กิจการกำหนดต้นทุนสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าหลังออกก่อนตามวิธีที่ให้เลือกปฏิบัติได้ ควรเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถึงผลต่างระหว่างมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรากฏในงบดุล กับมูลค่าใดมูลค่าหนึ่งดังต่อไปนี้

- มูลค่าตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า หรือ

- มูลค่าตามราคาต้นทุนปัจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

น.ศ.บัญชี:
น่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศด้วยก็ดีมากกกกกกกกกเลยนะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม