www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีเกี่ยวกับการขายและการเก็บเงินจากลูกหนี้

(1/1)

bensin:
เป็นกรณีศึกษาเหมือนเดิมค่ะ โทดนะคะที่ถามยาวไปหน่อย  บริษัท ไทยอุตสาหะ จำกัด ดำเนินกิจการสั่งซื้อสินค้าหลายชนิดจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย การขายทั้งหมดเป็นการขายเชื่อ บริษัทได้กำหนดวิธีการขาย การรับคืนสินค้าและชำระหนี้จากลูกหนี้ไว้ดังต่อไปนี้

--การขาย--

  ลูกค้าอาจสั่งซื้อมาทางโทรศัพท์หรือสั่งซื้อโดยผ่านพนักงานขายซึ่งออกไปเยี่ยมลูกค้า พร้อมทั้งนำรายการสินค้าของบริษัทไปแสดงต่อลูกค้าอยู่เป็นประจำ

  เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขายจะเป็นผู้พิจารณาว่าควรจะขายให้หรือไม่ ถ้าเห็นว่าสมควรก็จะให้พนักงานในแผนกขายพิมพ์ใบกำกับสินค้าขึ้น 5 ฉบับ ดังต่อไปนี้

  ฉบับที่ 1 2 และ 3 ส่งให้พนักงานส่งของเพื่อนำไปเบิกสินค้าจากคลังสินค้าและนำไปส่งให้ลูกค้า พร้อมกับใบกำกับสินค้าฉบับที่ 1 และ 2 โดยให้ลูกค้าลงนามเป็นหลักฐานการรับรอง แล้วเก็บฉบับที่ 2 ไว้  สำหรับฉบับที่ 1 นำมาส่งให้พนักงานแผนกการเงิน เพื่อเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อครบกำหนด ส่วนฉบับที่ 3 คลังสินค้าจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อจ่ายสินค้า และบันทึกในบัญชีคุมสินค้าที่คลังสินค้าทันที

  ฉบับที่ 4 ส่งไปที่แผนกบัญชีเพื่อลงสมุดขายและบัญชีลูกหนี้

  ฉบับที่ 5 แผนกขายเก็บไว้ทำรายงานขาย

--การรับสินค้าและให้ส่วนลด--

  การให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้มีอยู่ 2 กรณี คือเมื่อพบว่าสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามที่สั่งลูกค้าอาจส่งคืนมาหรือรับไว้โดยขอส่วนลดจากบริษัท ในทั้งสองกรณีลูกค้าจะมาติดต่อที่แผนกขาย ถ้าเป็นการคืนสินค้า แผนกขายจะรับไว้เพื่อส่งต่อไปให้คลังสินค้า แล้วออกใบลดหนี้ 3 ฉบับ มอบใบลดหนี้ฉบับที่ 1 ให้ลูกค้า ฉบับที่ 2 ให้แผนกการเงินเพื่อเก็บไว้กับใบกำกับสินค้า ฉบับที่ 1 ซึ่งจะนำไปเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อครบกำหนด และฉบับที่ 3 ส่งไปให้แผนกบัญชีเพื่อลงบัญชีต่อไป ถ้าเป็นการขอส่วนลดโดยไม่มีการคืนสินค้า ผู้จัดการฝ่ายขายก็จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเช่นกัน และจะมีการออกใบลดหนี้ 3 ฉบับ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

--การรับชำระหนี้จากลูกหนี้--

  เมื่อหนี้รายใดครบกำหนดชำระ หัวหน้าแผนกการเงินจะนำใบกำกับสินค้ามาออกใบเสร็จรับเงิน 3 ฉบับ แล้วมอบเอกสารการเก็บเงิน คือใบกำกับสินค้าฉบับที่ 1 และใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 1 และ 2 ให้พนักงานเก็บเงินนำไปเก็บเงินจากลูกหนี้ เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ได้แล้ว พนักงานเก็บเงินจะลงนามในใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 ฉบับ มอบฉบับที่ 1 ให้ลูกค้าแล้วนำเงินสดที่ได้รับพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 2 มาส่งให้หัวหน้าแผนกการเงิน ส่วนใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 3 จะเป็นสำเนาติดเล่มเก็บไว้ที่แผนกการเงิน

  หัวหน้าแผนกการเงินจะตรวจสอบเงินสดที่ได้รับจากพนักงานเก็บเงินกับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 2 เมื่อเห็นว่าตรงกันแล้วก็จะเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 2 ไว้ทำรายงานการรับเงินประจำวันและนำเงินไปฝากธนาคารแล้วเก็บสำเนาใบนำฝากธนาคารแนบไว้กับรายงานการรับเงินประจำวัน ส่งให้แผนกบัญชีตรวจสอบเพื่อลงสมุดเงินสดรับ และบัญชีลูกหนี้รายตัว

  ในบางครั้งลูกหนี้อาจส่งเช็คมาชำระหนี้ทางไปรษณีย์ ซึ่งบริษัทกำหนดให้พนักงานธุรการเป็นผู้เปิดซองจดหมาย และรวบรวมเช็คที่ได้รับมาส่งให้หัวหน้าแผนกการเงิน เมื่อหัวหน้าแผนกการเงินตรวจสอบเงินที่ได้รับกับใบกำกับสินค้าที่เก็บไว้แล้วก็จะออกใบเสร็จรับเงิน 3 ฉบับ มอบฉบับที่ 1 ให้พนักงานธุรการไปเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า ฉบับที่ 2 เก็บไว้ทำรายงานการรับเงินประจำวันส่งแผนกบัญชี ส่วนฉบับที่ 3 เป็นสำเนาติดเล่ม ส่วนเช็คที่ได้รับนั้นถ้าถึงกำหนดจ่ายเงินแล้วก็จะนำไปฝากธนาคารในวันนั้น

  ในกรณีที่มีการรับชำระหนี้เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หัวหน้าแผนกการเงินจะเก็บเช็คเหล่านี้ไว้ในตู้นิรภัย โดยมิได้มีการลงบัญชีแต่อย่างใด และเมื่อถึงกำหนดจึงนำไปฝากธนาคาร และบันทึกในรายงานการรับเงินประจำวันในวันที่นำไปฝากธนาคาร นอกจากในบางครั้งที่กิจการต้องการใช้เงินก็จะนำเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเหล่านั้นไปขายลดกับธนาคาร และบันทึกในรายงานการรับเงินประจำวันเช่นเดียวกับการนำฝากธนาคาร

  ให้อธิบายว่าวิธีการที่บริษัทใช้ปฏิบัติอยู่ในเรื่องต่อไปนี้ มีข้อบกพร่องอย่างใดบ้าง และควรจะแก้ไขอย่างไร

  (1)  การขาย

  (2)  การรับคืนสินค้าและการให้ส่วนลด

  (3)  การรับชำระหนี้โดยใช้พนักงานเก็บเงิน

  (4)  การรับชำระหนี้โดยลูกค้าส่งเงินมาทางไปรษณีย์

  (5)  การควบคุมเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

อ้วน:
ดูจากคำถามแล้ว  จะเน้นไปในด้านการตรวจสอบภายใน  ซึ่งผมขอแนะนำหนังสือ  แนวทางการตรวจสอบภายใน  แต่งโดย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  จัดจำหน่ายโดย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โทร. 0-2229-2000  http://www.set.or.th , http://www.setfinmart.com

น้ำ:
อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้ว่าทำอย่างไร

เริ่มจากอะไรก่อน

ขอบคุณคับ

ณัฐ (ADM):
ขอสอบถามด้วยครับถ้าเป็นกรณีที่ ลูกค้าได้ชำระหนี้มาแล้วเต็มจำนวน

และต่อมา ได้มีการส่งคืนสินค้า เนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามสเปค และบริษัทออกใบลดหนี้ให้ และบริษัทได้ยื่นขอคืนภาษี และ มีการจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าทั้งจำนวน (ยอดขาย 70,000 บาท) ภาษีขาย 4,900 บาท) จะบันทึกบัญชีอย่างไร จะต้องเริ่มอย่างไร และจะหักล้างบัญชี อย่างไร

ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม