www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อ

(1/2) > >>

bensin:
ต่อเนื่องมาเป็นข้อ 2 จากข้างล่างนะคะ ข้อนี้ยาวหน่อย  บริษัท เวชภัณฑ์ จำกัด ดำเนินกิจการซื้อสินค้าในประเทศมาจำหน่าย การขายมีทั้งขายสดและขายเชื่อโดยแบ่งสินค้าเป็น 3 แผนก คือ แผนกยารักษาโรค แผนกอุปกรณ์การแพทย์ และแผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด  สินค้าทั้งหมดเก็บไว้ในคลังสินค้าโดยมีหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเป็นผู้ดูแล และมีผู้ขายอีก 3 คน

  ทุกวันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในแผนกคลังสินค้าจะตรวจในบัตรสินค้าซึ่งอยู่ที่หน้าคลังสินค้าเพื่อดูว่ามีสินค้าชนิดใดที่เหลือน้อยจำเป็นต้องสั่งซื้อก็จะทำใบเสนอซื้อขึ้น 2 ฉบับ ต้นฉบับจะส่งให้แผนกจัดซื้อ ส่วนอีกฉบับหนึ่งนั้นเก็บไว้เองเป็นหลักฐานของการเสนอซื้อ

  เมื่อได้รับใบเสนอซื้อ แผนกจัดซื้อจะทำการคัดเลือกผู้ขายโดยพิจารณาว่าผู้ขายใดที่สามารถส่งของให้ครบตามกำหนด สินค้าคุณภาพดีและราคาเหมาะสม เมื่อตกลงในด้านราคา จำนวน ชนิด และคุณภาพของสินค้าแล้ว แผนกจัดซื้อจะเก็บฉบับที่ 3 ในแฟ้มของตนเพื่อรอการตรวจสอบกับใบสั่งของจากผู้ขาย

  เมื่อผู้ขายนำของมาส่ง จะส่งโดยตรงที่แผนกคลังสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกรับของไปร่วมในการตรวจนับด้วย เมื่อตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพถูกต้องตรงกับใบสั่งซื้อและใบส่งของที่ผู้ขายส่งมาพร้อมกับสินค้าแล้ว

  แผนกคลังสินค้าจะนำสินค้าเข้าเก็บในคลังพร้อมทั้งประทับตรา "รับของแล้ว วันที่..." ในใบสั่งซื้อและส่งใบสั่งซื้อฉบับนี้ให้พนักงานผู้มีหน้าที่ลงบัตรสินค้าที่หน้าคลังสินค้า ใบส่งของที่ได้รับจากผู้ขายนั้นจะส่งให้แผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสั่งซื้อจะเปรียบเทียบใบส่งของกับใบสั่งซื้อในแฟ้มทั้งในด้านราคา เงื่อนไขการชำระเงินและจำนวนสินค้าในใบสั่งซื้อเพื่อดูว่าตรงกับใบส่งของหรือไม่ นอกจากนี้ยังตรวจการให้ส่วนลดและรายการคำนวณในใบส่งของด้วย เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็จะเซ็นชื่อลงในใบส่งของเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว หลังจากนั้นจะส่งใบส่งของฉบับหนึ่งคืนผู้ขาย ส่วนใบส่งของอีกฉบับหนึ่งส่งให้แผนกบัญชี พร้อมทั้งใบสั่งซื้อฉบับที่ 3 ซึ่งจะเก็บไว้ในแฟ้มเรียงตามวันที่ครบกำหนดจ่าย เมื่อครบกำหนดพนักงานบัญชีจะทำใบสำคัญสั่งจ่าย จะส่งไปที่แผนกการเงินเพื่อออกเช็ค และส่งไปให้ผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายแล้วจึงบันทึกค่าซื้อในสมุดเงินสดจ่ายถาม

1. ให้อธิบายว่า วิธีการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้นมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายในอย่างไรบ้าง และควรจะต้องแก้ไขอย่างไรหรือไม่ โดยกล่าวถึงข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไขทีละข้อ

2. ออกแบบทะเบียนใบสำคัญสั่งจ่าย โดยถือว่าฝ่ายบริหารต้องการทราบผลการดำเนินงานของแต่ละแผนกแยกจากกัน

อ้วน:
ครับ  อยากจะแสดงความคิดเห็น  แต่ดูแล้วเป็นการศึกษาผมก็ขอไม่ตอบคำถามครับ  แต่จะแนะนำหนังสือ  เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ( Accounting System Design )  แต่งโดย...สมเดช  โรจน์คุรีเสถียร และคณะ  จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย  บริษัท  ธรรมนิติ เพรส  จำกัด  โทรศัพท์  0-2831-7365-9  http://www.dharmniti.co.th/

:
ช่วยตอบหน่อยนะนะนมันอยาก

ตนฆอ:
เรียนผ่านมาแล้วและก็จาสอบแล้วคร้าคุณเพื่อน  5555

โชค A  คร้า

ละอองดาว กิจนาค:
1. ให้อธิบายว่า วิธีการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้นมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายในอย่างไรบ้าง และควรจะต้องแก้ไขอย่างไรหรือไม่ โดยกล่าวถึงข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไขทีละข้อ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม