www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บิลค่าสถานที่ในการจัดสัมนาที่โรงแรม

(1/1)

บุ้ง:
     บริษัทฯ จัดงานแนะนำสินค้าขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่ง และได้จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ อยากทราบว่า

1.  บริษัทฯ สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ และควรจะลงเข้าในชื่อบัญชีอะไร

2.  ภาษีซื้อ(ถ้ามี) สามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่

3.  บริษัทฯ จะต้องหัก ณ ที่จ่ายกับทางโรงแรมหรือไม่ และถ้าหักจะต้องหักกี่ %

อ้วน:
1.  ได้ครับ  เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ  และจะใช้ชื่อบัญชีว่า " ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย "  ก็ได้ครับ  หรืออาจจะระบุให้ชัดเจนว่าเป็น " ค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้า "  เป็นต้น2.  ภาษีซื้อ  สามารถนำมาขอคืนได้ครับ  เพราะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยตรง  มิใช่ค่ารับรองลูกค้าครับ  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่มีสิทธินำมาหักภาษีขายได้ตามมาตรา 82/5  ครับ

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_53.  ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี  ณ  ที่จ่ายครับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528  ข้อ 12/1

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม