www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับทำบัญชีอิสระ (ชึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี)

(1/1)

ฐิติ:
ถือเป็นเงินได้ ม.40 (6) หรือไม่  หรือเป็น ( ) อื่น

007:
รายได้จากการรับทำบัญชี เป็นม.40 (6) ครับ หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 30% หรือตามจ่ายจริง

ผ่านมาตอบ:
เงินได้จากการประกอบวิชาชีพบัญชี ตามมาตรา 40(6) ได้แก่ เงินได้ที่บุคคลที่ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีได้รับ  ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำับัญชี การรับวางรูปทางบัญชี การจัดทำบัญชีต้นทุน การสอบบัญชี การรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ รับจัดระบบการทำงานเกี่ยวกับบัญชี  การให้บริการปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร    หากบุคคลดังกล่าวประกอบธุรกิจอื่นซึ่งไม่ได้ใช้วิชาชีพทางบัญชีในการปฏิบัติงาน เช่น การรับจดทะเบียนพาณิชย์ การเป็นตัวแทนลูกค้าไปพบเจ้าหน้าที่ในเวลาถูกเรียกตรวจสอบภาษี การรับจ้างยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ดังกล่าว ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2)   ทั้งนี้ กรณีเงินได้จากการรับจ้างทำบัญชี หากมีพนักงานผู้ช่วยในการทำบัญชี ถือเป็นเงินได้พึงประเมินจากการธุรกิจ  ตามมาตรา 40(8)  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม