www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยอธิบายเกี่ยวกับลูกหนี้

(1/2) > >>

คุณบ้านแพ้ว:
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้  / ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / หนี้สงสัยจะสูญ / หนี้สูญ  ว่า แต่ละบัญชี อยู่หมวดใดและจะบันทึกบัญชีเมื่อใด

อ้วน:
1.  ลูกหนี้การค้า  อยู่หมวดสินทรัพย์ ทางด้านเดบิต บันทึกเมื่อเกิดรายได้แต่ไม่ได้รับเป็นตัวเงิน / ธนาคาร / เช็ค เช่น  เมื่อมีการขาย

Dr.  ลูกหนี้การค้า

Cr.  ขายสินค้า

Cr.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม2.  หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

-  หนี้สูญ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว  แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้และได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชี-  หนี้สงสัยจะสูญ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้  และถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น-  ค่าเผื่อหนี้สูญ หรือ  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  หมายถึง  จำนวนที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้  และถือเป็นบัญชีปรับปรุงมูลค่าที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน  เพื่อให้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดหมายว่าจะเก็บได้3.  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้  ทำได้  2  วิธีคือ

3.1  ตัดจำหน่ายตรง

กล่าวคือ  เมื่อได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว  ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ที่ค้างได้  กิจการจะต้องตัดเป็นหนี้สูญ  จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  หนี้สูญ  ( เป็นหมวดค่าใช้จ่าย )

Cr.  ลูกหนี้  ( เป็นหมวดสินทรัพย์ )บัญชีหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น   จะแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายในการบริหาร3.2  ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

วิธีการบัญชีที่ปฏิบัติในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  จะมีการประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญขึ้นมา  แล้วนำไปบันทึกรายการปรับปรุง  ณ  วันสิ้นปี  โดยเดบิต  หนี้สงสัยจะสูญ  เครดิต  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  หนี้สงสัยจะสูญเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย  จะปิดโอนไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุน  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นบัญชีปรับปรุงมูลค่าลูกหนี้  จะนำไปหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุล

คุณบ้านแพ้ว:
ขอบคุณมากค่ะ   แต่ในหนังสือที่เรียน ทำไม่เขียนโดย

เดบิต       ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

     เครดิต        หนี้สงสัยจะสูญ

อ้วน:
ผมเข้าใจเองว่า  เป็นการปรับลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลงให้เหลือเท่ากับจำนวนที่ประมาณได้  และให้แสดงส่วนเกินความต้องการเป็นรายการเครดิตในหัวข้อค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน  รายการปรับปรุงลดยอดหนี้สงสัยจะสูญจะเป็นดังนี้

Dr.  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

Cr.  หนี้สงสัยจะสูญ

คุณบ้านแพ้ว:
ขอบคุณที่ให้ความกระจ่างค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม