www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักงานบัญชีจัดทำ

(1/1)

หนูงงมาก:
เนื่องจากต้องทำบัญชีภายในเพื่อเปรียบเทียบกับที่สนง.บัญชีทำด้วย แต่ทุกเดือนเจ้าหนี้กรมสรรพกร ไม่ตรงกับ

สนง.บัญชีเลย คาดว่าเกิดจากการพิจารณาว่าตัวใดควรใช้ภาษีซื้อหรือไม่และบางรายการก็ดึงออกไปผลต่างตรงนี้ควรลงบัญชีภายในเป็นชื่อบัญชีใด

เจน:
ปรับเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามได้มั๊ย

อ้วน:
ถ้าเป็นบัญชี " เจ้าหนี้กรมสรรพากร "  ระหว่างบัญชีภายใน และบัญชีภายนอก  บัญชีภายในบันทึกค่าใช้จ่ายและตั้งเป็นเจ้าหนี้สรรพากรทั้งหมดไปก่อน และพอสิ้นเดือนมาเช็คกับบัญชีภายนอกที่ยื่น  แล้วปรับบัญชี " เจ้าหนี้กรมสรรพากร " ไปเป็นบัญชี " ภาษีซื้อต้องห้าม " ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม