www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จากคำถาม 01218 ขอถามเพิ่มเติม

(1/1)

บุ้ง:
ถ้าไม่ได้นำมารวมเป็นประโยชน์เงินเพิ่มของพนักงานแต่ว่ามีบิลทั้งรถเก๋ง และรถกะบะ รวมทั้งเหมาจ่ายค่าโทรศัพท์ซึ่งในบิลเป็นชื่อบุคคลธรรมดา ทางบริษัทจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่ และยังคงต้องถือเป็นประโยชน์เงินเพิ่มของพนักงานหรือไม่ และถ้ามีคำแนะนำอื่นที่ช่วยประหยัดภาษีช่วยบอกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  หลายกิจการมักจะมีข้อกำหนดหรือระเบียบให้พนักงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และค่าโทรศัพท์ได้  ซึ่งมักจะมีข้อตกลงเป็น  3  กรณีดังนี้ก. เบิกตามบิล

กล่าวคือ  พนักงานได้นำหลักฐานการจ่ายเงินมาเบิกกับกิจการตามหลักฐาน  เช่น  เติมน้ำมัน  300  บาทก็นำบิลน้ำมันดังกล่าวมาเบิกเงินของกิจการ  300 บาท เท่ากับจำนวนเงินในบิล  แต่ในข้อเท็จจริงดังกล่าวมักจะพบว่า  พนักงานไม่ได้นำรถไปใช้งานตามบิลหรือหลักฐานการเบิกเงินนั้น  หรือนำไปใช้แต่ไม่ครบจำนวนเงินที่เบิก  เช่น  ใช้จริง  200 บาท แต่เบิกตามบิล  300 บาท  จึงควรจัดทำรายงานการเบิกค่าใช้จ่าย  โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. รายงานการเดินทาง

2. แสดงเวลาการเดินทาง

3. แสดงระยะทางจากต้นทางไปปลายทาง

4. สถานที่ไปปฏิบัติงานในแต่ละวัน

5. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ค่าน้ำมัน  แต่หากไม่สามารถทำได้  ในกรณีนี้ทางเจ้าพนักงานก็มีอำนาจในการที่จะบวกกลับรายจ่ายดังกล่าวเนื่องจากทางกิจการไม่อาจแสดงหลักฐานพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่า  บิลที่จ่ายไปทั้งจำนวนเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งจำนวนตามบิล  จึงอาจเป็นรายจ่ายต้องห้ามเฉพาะบางส่วน  แต่ไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานครับข. เบิกตามจริง

กล่าวคือ กิจการบางแห่งได้กำหนดระเบียบของพนักงานไว้เพื่อให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง  เช่นหากมีการนำรถยนต์มาใช้เพื่องานของกิจการแล้ว ทางกิจการจะคิดค่าน้ำมันให้ กม. ละ 2 - 5 บาท ก็จะจดเข็มไมล์ก่อนการเดินทาง และจดเข็มไมล์เมื่อเดินทางกลับตามระยะทางการเดินทางที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งก็แล้วแต่ระเบียบวิธีปฏิบัติของแต่ละกิจการเป็นต้น แต่จำนวนเงินดังกล่าวควรมีหลักฐานอย่างชัดเจนในการคำนวณที่ไม่เกินสมควรเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นจริง โดยควรมีการจัดทำรายงานที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยระบุข้อความดังนี้

1. รายงานการเดินทาง

2. แสดงเวลาการเดินทาง

3. แสดงระยะทางจากต้นทางไปปลายทาง

4. สถานที่ไปปฏิบัติงานในแต่ละวัน

5. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ค่าน้ำมัน  หากปฏิบัติได้ตามนี้  ทางกิจการก็สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม  และพนักงานก็ไม่ต้องถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มครับค. เหมาจ่าย

กล่าวคือ  มีการจ่ายให้ประจำเท่ากันทุกๆ เดือน  ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับกิจการก็คือ  บิลที่พนักงานนำมาเบิก  กิจการมักพิสูจน์ไม่ได้ว่า  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน  และบิลดังกล่าวมักจะไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์  เช่น  บิลที่เขียนชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อว่า " สด "  บิลที่ไม่ได้ระบุเลขทะเบียนรถยนต์  บิลน้ำมันรถยนต์ที่ไม่ใช่น้ำมันสำหรับรถที่เบิก ( รถเก๋ง แต่บิลน้ำมันเป็นรถกระบะ )  ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะพิสูจน์กับเจ้าพนักงานประเมินไม่ได้ว่า  ได้มีการจ่ายจริง และเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการจริง  ดังนั้นหากเป็นกรณีนี้  ให้ถือการเหมาจ่ายเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงาน  เพื่อที่กิจการจะได้นำมาลงเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามครับ2.  ดูข้อหารือ กค 0811/พ.02340 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ประกอบด้วยครับ

http://www.rd.go.th/publish/22995.0.htmlสรุป  หากเป็นการเหมาจ่าย  ถ้ากิจการจะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม  ก็จะต้องถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงาน  โดยพนักงานผู้รับต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยครับ

kas:
ถ้ามีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนในการเดินทางของพนักงานเป็นระยะทางต่อกิโล จำเป็นต้องมีใบเสร็จประกอบการเบิกจ่ายด้วยหรือไม่

แก้ม:
ค่าทางด่วนนำมาหักภาษีได้ไหมค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม