www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรียน คุณอ้วน //โอนกิจการให้บุตร ต้องทำอย่างไร ? รบกวนอีกนิดครับ

(1/1)

สท.:
ในกรณีที่ผมมี กิจการที่เป็น "บุคคลธรรมดา"

และจะโอนให้ลูก จะต้องใช้หลักเกณฑ์ใดครับ..-ต้องทำซื้อกิจการ ?

-ประเมินราคาแบบใด

-เกี่ยวข้องกับกฏหมายใด

-ภาษีที่เกี่ยวข้อง ?กระทู้ที่คุณอ้วนแนะนำผมไปอ่าน มีแต่ ลักษณะที่เป็นบริษัทครับ                            ขอบคุณครับ

อ้วน:
1.  ไม่ต้องทำซื้อขายกิจการครับ  เพราะเป็นบุคคลธรรมดา  ในทางประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  จึงไม่ได้กำหนดลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุนไว้  เพราะเป็นเจ้าของคนเดียว  การจะยกกิจการให้กับผู้หนึ่งผู้ใดจึงเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่สามารถกระทำการได้เลยครับ2.  เมื่อไม่มีการซื้อขาย  จึงไม่ต้องมีการประเมินอะไรทั้งสิ้นครับ  เพราะสามารถยกให้แก่กันได้เลยครับ3.  จะเกี่ยวข้องเฉพาะในเรื่องของภาษีอากร  ซึ่งก็คือ ประมวลรัษฏากรเท่านั้นครับ  เพราะเมื่อบุคคลมีรายได้ก็จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยครับ  เพราะเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคนไทย4.  ผมยกตัวอย่างเช่น  ผมมีร้านอาหาร  ดำเนินธุรกิจอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดาซึ่งเสียภาษีในนามคุณอ้วน  ต่อมาผมไม่อยากดำเนินธุรกิจแล้ว ผมก็ยกกิจการต่อให้ลูก  ลูกที่มารับก็จะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ดังกล่าวจากร้านอาหารต่อจากผม  กล่าวคือ  ในปี 49  ตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย.  ร้านอาหารมีเงินได้และเสียภาษีในนามคุณอ้วน  ต่อมาตั้งแต่เดือน พ.ค. ผมก็ยกกิจการให้ลูก  เมื่อร้านอาหารมีเงินได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. ก็จะต้องเสียภาษีในนามลูกคุณอ้วน  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาการจะโอนกิจการหรือยกกิจการให้กัน  ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล  ดังนั้นในทางกฏหมายจึงมิได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนครับ  จึงดำเนินการเฉพาะในส่วนของเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้นครับ

สท.:
ขอบคุณครับ...

anonymous:
เรียน คุณอ้วน รบกวนถามเพิ่มเติมค่ะ คุณแม่เสียชีวิตจึงโอนกิจการเจ้าของคนเดียว มาเป็นชื่อของน้องชาย วันนี้สรรพากรมาตรวจกิจการและบอกว่าปลายปีต้องเอามูลค่าสต๊อกสินค้าที่โอนให้น้องมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ซึ่งมูลค่าสต๊อกสินค้าปลายเดือนที่มีการทำโอนกิจการ(ทะเบียนพาณิชย์และภพ.20) คือ ห้าล้านกว่าบาท แสดงว่าต้องเสียภาษีถึง ล้านห้าเชียวหรือคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม