www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้ค่าเช่า

(1/1)

ทิพ:
 ถ้าบริษัทฯ มีการเช่าสถานที่กับบริษัทฯ ในเครือตั้งแต่กลางปี 48 ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักบัญชี ไม่ได้ยื่นรายได้ค่าเช่าสถานที่ ในการยื่นงบการเงิน ทางบริษัทฯ จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ต้องมีการแจ้งกับส่วนราชการหรือไม่ ว่าทางบริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า

    รบกวนคุณอ้วนช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
ให้ดูก่อนครับว่า  ทั้งทางผู้เช่า และผู้ให้เช่า  มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง  กล่าวคือ

1.  มีการทำสัญญาเช่าหรือไม่

2.  เป็นการทำสัญญาเช่าที่มีอายุเกิน  3  ปีหรือไม่

3.  ทั้งผู้ให้เช่า และผู้เช่า  ได้มีการบันทึกค่าเช่าในทางบัญชีหรือยัง

4.  ทางผู้เช่ามีการนำส่งแบบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายของค่าเช่านำส่งหรือไม่

5.  ทั้งทางผู้เช่าและผู้ให้เช่า  ได้มีการรวมค่าเช่าดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้วนำยื่นหรือยังสรุป  ถ้าทั้งทางผู้เช่าและผู้ให้เช่า  ยังไม่มีการนำส่งงบการเงิน และ แบบแสดงการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ก็ยังสามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้ครับ   แต่ถ้าทางผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยื่นงบการเงิน หรือนำส่งแบบแสดงการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว  อีกฝ่ายก็ควรแก้ไขตามเพื่อให้สอดคล้องกันทั้ง  2  ฝ่ายครับไม่จำเป็นต้องแจ้งกับส่วนราชการครับ  แต่ควรจัดทำบัญชีและยื่นเสียภาษีให้ครบถ้วนและถูกต้องครับ

ทิพ:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม