www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โอนกิจการให้บุตร ต้องทำอย่างไร ? (นักการเมืองท้องถิ่น)

(1/1)

คุณ สท.:
พอดีเป็นนักการเมืองท้องถิ่น (สภาเทศบาล) ต้องการโอน

กิจการที่เป็น หจก. ไปให้ลูกต้องทำอย่างไร และมีผลกับภาษีอย่างไรครับ

- ต้องทำขายกิจการ หรือไม่

- ต้องประเมินราคาหรือไม่ อย่างไร

- เกี่ยวข้องกับ กฏหมายใดบ้าง

           ขอบคุณครับ

อ้วน:
1.  ไม่ต้องทำขายกิจการครับ  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนครับ  กล่าวคือให้ผู้เป็นหุ้นส่วนรายเดิม  ทำขายทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนรายใหม่  2.  ไม่ต้องทำการประเมินครับ  แต่ให้ขายทุน  ในราคาทุนเดิม  เพื่อมิให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายส่วนทุน  มิฉะนั้นส่วนกำไรจากการจำหน่ายส่วนทุน  บุคคลผู้รับต้องนำกำไรดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยครับ  เช่น  คุณ สท. ลงทุนใน หจก. ไว้จำนวน  100,000 บาท เวลาทำขายส่วนทุน  ก็ให้ขายให้ราคา 100,000 บาทครับ  ส่วนหลักฐานการซื้อขายส่วนทุนนี้  ก็ไม่ได้มีแบบฟอร์มครับ  สามารถพิมพ์ขึ้นมาเองได้ครับ  โดยมีรายละเอียดว่าใครกับใคร  ขายทุนให้แก่กัน  จำนวนเท่าใด  เมื่อวันที่เท่าใด  และได้รับเงินครบถ้วนแล้ว และมีพยานเซ็นชื่อด้วยครับ  ซึ่งหลักฐานดังกล่าวไม่ต้องนำส่งใครทั้งสิ้น  เพียงแต่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายเก็บไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นครับ  ( ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติก็มักจะไม่ค่อยมีการทำครับ  เพราะผู้ที่จะเข้ามาใหม่  มักจะเป็นญาติหรือคนที่รู้จักกันดี  อีกทั้งก็ไม่ได้มีการซื้อขายกันจริง  เพราะการทำธุรกิจในรูปของ หจก.  มักจะกิจการในครอบครัว  ดังเช่นกรณีของคุณ สท.  ก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นการซื้อขายก็ได้ครับ  เพราะพ่อโอนให้ลูก  ก็ทำเรื่องกับทางกระทรวงพาณิชย์โดยโอนเปลี่ยนแปลงส่วนทุนจากชื่อคุณ สท. เป็นชื่อลูกชายครับ  ดูด้วยนะครับว่าลูกชายบรรลุนิติภาวะหรือยัง  เพราะหากยังไม่บรรลุนิติภาวะ  จะไม่สามารถเป็นผู้จัดการห้างฯ ได้ครับ )3.  จะเกี่ยวข้องกับประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฏากรครับสรุป  ให้ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อในส่วนผู้เป็นหุ้นส่วนกับทางกระทรวงพาณิชย์ครับ  แต่หากคุณ สท. เป็นผู้จัดการ  ก็จะต้องมีการแจ้งออกผู้จัดการเดิม และแจ้งเข้าผู้จัดการใหม่เพิ่มด้วยครับ ( อย่าลืมนะครับใครจะเป็นผู้จัดการห้างฯ  จะต้องบรรลุนิติภาวะครับ )

อ้วน:
ถ้าคุณ สท. พอมีเวลา รบกวนลองอ่านกระทู้ที่ 01521  ในช่วงท้ายๆ ของการแสดงความคิดเห็น  จะมีเรื่องเกี่ยวกับการรวมกิจการ  ซึ่งหากดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทฯ  การที่จะเข้าไปซื้อกิจการ หรือ ครอบงำกิจการมักจะทำอยู่ 4 รูปแบบครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1521&c=act

สท.:
ขอบพระคุณคุณอ้วนเป็นอย่างสูงครับ

สท.:
ผมไปอ่านกระทู้ที่คุณอ้วนแนะนำแล้วครับ

ข้อสนทนายาวมาก...ก แต่ทำให้ผมมีความรู้

และหายกังงลในส่วนของผมไปแยะ                                 ขอบคุณครับ                             

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม