www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตํวเครื่องบิน

(1/2) > >>

แหมม่:
ซื้อธุรกิจขายเครื่องสำอาง

1. ซื้อตั๋วเครื่องบินมาขายให้ตัวแทนจำหน่าย ขายในราคาครึ่งราคา แบบนี้ต้องยื่นภาษีขายด้วยหรือเปล่า (ซื้อมามากเพราะตัวแทนจำหน่ายมีมาก)

2. เราขายสินค้าให้ตัวแทนจำน่าย 1,000,000 บาท และตัวแทนสามารถนำสินค้ามาคืนได้ในกรณีชำรุดหรือเสีย หรือ ขายไม่ได้ แบบนี้ต้องออกภาษีขาย ณ ตอนไหน และจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร รับรู้รายได้ตอนไหน

 คุณอ้วนช่วยตอบด้วยค่ะ

3. ถ้านำสินค้าออกไปแจกให้ลูกค้าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และจะต้อง ออกภาษีขายหรือไม่ ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่

4. ขายรถยนต์ต่อให้พนักงาน จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และจะต้อง รับรู้ภาษีอะไรบ้าง

007:
1. ตั๋วเครื่องบินไม่น่ามี VAT นะครับ

2. จุดรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งสินค้าครับ ต้องออกใบกำกับภาษีและรับรู้รายได้ทั้งจำนวน ภายหลังเมื่อมีการรับคืนสินค้าจึงจะออกใบลดหนี้ภายหลังครับ

3. นำสินค้าของต้นเอง ไม่เสียภาษีขายครับ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

4. หลังจากคิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ต้นงวดจนถึงวันขายและให้บันทึกบัญชีดังนี้ครับ

DR.ลูกหนี้พนักงาน/เงินสด (ราคาขาย)

DR.ค่าเสื่อมราคาสะสม (ตั้งแต่วันซื้อถึงวันที่ขาย)

CR.รถยนต์ (ราคาทุน)

DR/CR ขาดทุน/กำไรจากการขายสินทรัพย์

คุณนุช:
สำหรับข้อ3 นั้น ถ้านำไปแจกให้ลูกค้าทดลอง โดยเป็นสินค้าของตนเองก็จริง แต่มิได้ทำในรูปแบบพิเศษแตกต่างจากสินค้าที่ขายโดยปรกติ และเป็นการเลือกแจกให้เฉพาะราย อย่างนี้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่คะ (แต่คิดว่าไม่ต้องออกใบกำกับภาษีขาย) แต่ถ้าเป็นการนำไปแจกให้ลูกค้าทั่วไปได้ทดลองใช้โดยไม่เฉพาะเจาะจงและมีแผนการตลาด อย่างนี้ถือเป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่ค่ะ

อ้วน:
ก่อนอื่นต้องมาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ แหมม่ครับ  ตามข้อมูลที่ให้มาผมเข้าใจว่าเป็นธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอาง  ซึ่งมีช่องทางการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายรายย่อย  ซึ่งน่าจะดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคล  และเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ที่นี้เรามาดูทีละประเด็นที่ถามครับ1.  ซื้อตั๋วเครื่องบินมาจำหน่ายในกับตัวแทน  ในราคาเพียงครึ่งราคาจากราคาทุนที่ซื้อมา  มีภาระภาษีที่ต้องระวังดังนี้

1.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ตอนที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินมาจาก  สายการบิน หรือ เอเยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินจากสายการบินโดยตรง  ค่าตั๋วเครื่องบินจะไม่มี vat ซื้อครับ  

- แต่ตอนที่เรานำตั๋วเครื่องบินไปขาย   ให้ดูที่ตัวเราเป็นหลักครับ  ถ้าเราไม่ใช่เอเยตน์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินจากสายการบินโดยตรง  ไม่ว่าจะขายใครก็ตาม  ค่าตั๋วเครื่องบินที่เราขายจะต้องมีภาระ " ภาษีมูลค่าเพิ่ม "  ดังนั้นเมื่อเราขายตั๋วเครื่องบินให้กับตัวแทน  ก็จะต้องเรียกเก็บ vat ด้วยครับ

- มูลค่าฐานภาษีของตั๋วเครื่องบิน  ก็จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดนะครับ  ดังนั้นการขายตั๋วเครื่องบินครึ่งราคาในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  ถ้าถูกตรวจสอบพบก็จะต้องมีการนำส่งภาษีขายเพิ่มครับ  และอย่าลืมออกใบกำบภาษีขายด้วยครับ

1.2  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในกรณีนี้การขายตั๋วเครื่องบินครึ่งราคา  หากพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานเชื่อได้ว่าเป็นการส่งเสริมการขาย  โดยมีการจัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบชัดเจน  ซึ่งต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ  เราก็สามารถบันทึกรับรู้รายได้จากการขายตั๋วเครื่องบินในราคาครึ่งราคา  และตัดต้นทุนตั๋วเครื่องบินเป็นรายจ่ายได้เต็มราคา  

1.3  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ในกรณีที่จำหน่ายให้กับนิติบุคคล  เมื่อผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  กฏหมายก็กำหนดให้ต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  เนื่องจากกรณีนี้การจ่ายตั๋วเครื่องบินถือเป็นการให้บริการ  เมื่อเป็นบริการผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลก็มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา  ได้รับยกเว้นไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใดครับหมายเหตุ  ตามความเห็นส่วนตัว  ตั๋วเครื่องบินถือเป็นบริการ  มิใช่การขายสินค้าไม่มีรูปร่าง2.  ถ้าถามเรื่องจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  ให้ดูตามมาตรา 78  ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าตามที่คุณ  007  อธิบายครับ  ดังนั้นเมื่อส่งมอบสินค้าก็จะต้องออกใบกำกับภาษีขายด้วยครับ  และก็บันทึกรับรู้เป็นรายได้ครับ  โดยบันทึกบัญชีดังนี้

Dr.  ลูกหนี้การค้า / ธนาคาร            xxxx

Cr.  รายได้จากการขายสินค้า         xxxx

Cr.  ภาษีขาย           xxxx

และเมื่อได้รับคืนสินค้า

Dr.  รับคืนสินค้า

Dr.  ภาษีขาย

Cr.  ลูกหนี้การค้า / ธนาคารแต่ก็มีข้อยกเว้นที่จะยังไม่ต้องเปิดใบกำกับภาษีขายให้ในตอนส่งมอบสินค้า  ซึ่งจะต้องเป็นการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ  ให้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน ต้องปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 8)

http://www.rd.go.th/publish/3414.0.html3.  ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการแจกสินค้าตัวอย่างหรือไม่  รบกวนดูกระทู้ที่  01113  ก่อนครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1113&c=act4.  ก็เห็นด้วยกับคุณ 007  เพียงแต่เพิ่มเติมในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ  เพราะเราเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นเมื่อขายทรัพย์สินก็จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องใบกำกับภาษีขายด้วยครับ  และก็ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยครับข้อระวัง  อย่าพยายามขายทรัพย์สินในราคาต่ำกว่าทุนสุทธิในทางบัญชี  กล่าวคือ  อย่าขายต่ำกว่ามูลค่าสุทธิคงเหลือตามบัญชีนะครับ

อ้วน:
ตอบคำถามคุณนุชครับ  การจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่  ถือว่าเป็นการขายในทางภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้น  จะต้องนำส่งภาษีขายครับ  เพียงแต่มีข้อยกเว้นถ้าปฏิบัติได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี

http://www.rd.go.th/publish/3399.0.htmlถ้าการส่งเสริมการขายสามารถปฏิบัติได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี  ก็ไม่ต้องเสียภาษีขายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม