www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคำนวณภาษีโรงเรือน

(1/1)

jum:
อยากทราบว่าตึกแถวขนาดกว้าง 4 เมตร ยาง 12 เมตร แต่ทำการค้าขายของโดยใช้พื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร การคำนวณค่าภาษีโรงเรือนโดยใช้อัตราเฉลี่ยต่อตารางเมตร จะต้องนำพื้นที่ เต็ม 4 คูณ 12 มาคำนวณหรือใช้พื้นที่จริงมาคำนวณแค่ 4 คูณ 8

007:
ถ้าเป็นตึกของเราเอง และทำการค้าเอง ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนครับแต่ถ้าเราเช่ามา ให้เสียภาษีโรงเรือนจากค่าเช่ารายปีถ้าเราใช้ฟรี ให้เสียภาษีโรงเรือนจากค่าเช่ารายปีโดยประเมินการคำนวณตารางเมตรกรณีที่ถูกประเมิน ให้ประเมินจากพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดครับ (ทั้งชั้น)

PoP:
กรณีตึกแถวใช้เกณฑ์ตึกแถว (ขนาดมาตราฐาน 4x12 ม)ที่ทางราชการกำหนดมีค่าภาษีเป็นจำนวนเงินที่ตายตัว (น่าจะเป็นค่าภาษีที่น้อยที่สุด ) เกณฑ์ตึกแถวยึดทำเลที่ตั้งถนนหลัก ถนนรอง อยู่ในตรอกซอย และจำนวนชั้นเป็นหลัก  

ในส่วนกรณีคุณ jum จะต้องใช้เกณฑ์ตึกแถวมาใช้ในการกำหนดค่าภาษี แต่ถ้าใช้เกณฑ์เฉลียต่อตารางเมตรจะคำนวนเฉพาะพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ 4x8 ม เท่านั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม