www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือรับรอง 50 ทวิ

(1/1)

น้อย:
ลาออกจากบริษัทแล้ว ทำงานที่บริษัทใหม่ ติดต่อไปที่บริษัทเดิมบอกว่าเอกสารหนังสือรับรอง 50 ทวิ ยังไม่ได้ทำเราสามารถไปขอที่ สรรพากรได้หรือไม่ รึว่ามีแนวไหนที่จะช่วยได้บ้าง เพราะต้องยื่นภาษี31/3/53 ก้อจะหมดเขตยื่นแล้วกลัวทางบริษัทจะไม่ทำเอกสารให้

dangsc:
ไม่ได้ครับต้องให้ทางบริษัทเป็นผู้ออกครับ ต้องแจ้งในทางบริษัทออกให้ครับตามมาตรา50ทวิ(2)บริษัทต้องออกหนังสือรับรองภายใน15กุมภาพันธ์ของมีถัดไป หรือ1เดือนนับแต่วันออกจากงาน ถ้าบริษัทไม่ออกให้ตามกำหนดต้องระวางโทษปรับ 2000บาทครับ

ดูข้อกฎหมายข้่างล่างครับ (จากประมวลรัษฎากร)มาตรา 35 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิหรือมาตรา 51 เว้นแต่จะแสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

   ( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ใช้บังคับ 31 ธ.ค. 2521 เป็นต้นไป )มาตรา 50 ทวิ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

       (2) ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม