www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจต่างประเทศ

(1/1)

แหมม่:
ถ้าเราเปิดสาขาที่ พม่า เราต้องรู้ภาษีอะไรกับพม่า

และบัญชีทางประเทศไทยจะทำอย่างไรบ้าง เราต้องเสียภาษีอย่างไรบ้างและภาษีต่างๆ อะไรที่เราควรรู้เพิ่มเติมคุณอ้วนช่วยด้วย

town:
1. กฏหมายภาษีในประเทศพม่า  ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ2. แต่ในประเทศไทย  ถ้าคุณ แหมม่ดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคล  เมื่อมีการจดสาขาในต่างประเทศ  รายรับและรายจ่ายของสาขาในต่างประเทศ  ต้องนำรวมคำนวณเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยด้วย  เพราะถือว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกัน  จึงต้องมายื่นรวมรายรับและรายจ่ายที่สำนักงานใหญ่  ส่วนสาขาในประเทศพม่าจะต้องเสียภาษีอะไรหรือไม่  ผมก็ไม่มีความรู้เลยครับ  อาจจะต้องลองหาข้อมูลจากสถานฑูตพม่าในประเทศไทยดูครับ  แต่เท่าที่ผมลองดูประเทศไทยไม่มีการทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศพม่า  ดังนั้นเป็นไปได้ว่าเมื่อสาขาในประเทศพม่ามีรายได้ก็จะต้องเสียภาษีทั้งในประเทศพม่าและประเทศไทยครับสรุป  บริษัทในไทย  ถ้าดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคล  ก็จะต้องเสียภาษีปกติเหมือนกับบริษัททั่วไป  เพียงแต่จะต้องนำรายรับและรายจ่ายในสาขาประเทศพม่า  มาบันทึกบัญชีและรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วย  ซึ่งจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาลงบัญชี  เนื่องจากผมก็ไม่ทราบว่า  เอกสารในประเทศพม่าที่สาขาจะจัดส่งมาให้มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง  จึงควรตรวจสอบและเน้นในเรื่องของการรับจ่ายเงินให้มากครับ  กฏหมายด้านต่างๆ  ของประเทศพม่าเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้ครับ  ไม่เฉพาะแค่กฏหมายภาษีอากรนะครับ  การโอนเงินเข้า - ออกระหว่างประเทศก็ต้องรู้เช่นกัน

จอย:
แบบนี้บริษัท ควรจดเป็นสาขา ดี หรือ ตั้งเป็นบริษัทที่ พม่าเลยดี แต่เงินต้องเอาเข้าที่ประเทศไทย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม