www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ

(1/1)

midnight:
สินค้าคงคลังเมื่อเก็บไว้นานๆ อาจหมดอายุหรื่อชำรุด จำเป็นจะต้องตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ โดยDr.บัญชีค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ Cr.บัญชีสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ  ถามว่า ....Dr.บัญชีค่าสินค้าเสื่มสภาพ ถือเป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายครับ

town:
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชี  แต่ต้องบวกกลับในตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  เนื่องจากเป็นรายจ่ายต้องห้าม   เพราะเป็นรายจ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงครับ

ผู้ประสงค์อยากรู้:
แล้วการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพใช้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่เท่าไรค่ะและเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีด้วยหรือเปล่าและฉบับที่เท่าไร

nit:
แล้วต้องตั้งสำรองกี่ % เหรอครับ

nit:
แล้วต้องตั้งสำรองกี่ % เหรอครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม