www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประเด็น

(1/1)

จอย:
1. ประเด็นไหนที่ผู้บริหารจะวิเคราะห์การงบการเงินในการนำมาวิเคราะห์การเงิน และวิเคาระห์จะลงทุนอะไร

2. จะทำอย่างไรให้ประหยัดภาษี

3.มีรายได้ตัวไหนบ้างที่ประหยัดภาษี

ช่วยยกประเด็น และขอสูตร การวิเคาะห์ตัวอย่าง

ขอบคุณมากนะคะ

อ้วน:
1.  การวิเคราะห์ทางการเงิน  ก็คือ  การพิจารณาสภาพการบริหารงานของธุรกิจจากเอกสารทางการเงิน  ซึ่งจะแสดงข้อมูลในรูปของตัวเลข  มักจะนำมาพิจารณาใน  4  ประเด็นหลักๆ คือ

1.1  ลักษณะการเติบโตของธุรกิจ

เป็นการดูลักษณะระดับการขยายตัวหรือการพัฒนาของธุรกิจ  สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในกลุ่มนี้  ได้แก่  ดัชนียอดขาย  กำไรจากการดำเนินงาน  การสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต เป็นต้น  โดยสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนตามช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี ( การดูแนวโน้มการดำเนินงานเปรียบเทียบรายปี )1.2  การทำกำไรของธุรกิจ

การที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือสามารถพัฒนาได้นั้น  ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานซึ่งผลกำไรนี้จะนำไปเป็นส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ และที่ขาดไม่ได้คือ  การแบ่งไว้เพื่อการเตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจ  ฉะนั้นการวิเคราะห์การทำกำไรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเอกสารงบกำไรขาดทุน และความสัมพันธ์ระหว่างงบกำไรขาดทุนกับงบดุล1.3  สภาพคล่องทางการเงิน

ดังคำกล่าวที่ว่า "บัญชีถูกต้องแต่เงินไม่เพียงพอ"  หรือ "บัญชีเป็นตัวดำแต่ธุรกิจล้มละลาย"  ถึงแม้ผลประกอบการมีกำไรอย่างมาก  แต่สภาพคล่องทางการเงินไม่ดี  ไม่มีเงินสดรับเข้ามา  ส่งผลให้กลายเป็นธุรกิจที่ล้มละลายไปในที่สุด  การที่จะดูว่าสภาพคล่องนั้นดีหรือไม่  สามารถชำระหนี้สินได้หรือไม่  จะใช้เอกสารทางการเงินที่เรียกว่า  งบดุล  มาพิจารณาเป็นหลัก  และบางส่วนต้องพิจารณาความเกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุนด้วย1.4  ประสิทธิภาพการผลิต

ถ้าธุรกิจไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต  ความสามารถในการเพิ่มค่าจ้างก็จะน้อยตามไปด้วย  ผลที่ตามมาก็คือ  การคงสภาพของแรงงานก็จะยาก  ท้ายที่สุดเมื่อมีการปรับค่าจ้าง  จะส่งผลให้ผลประกอบการมีความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง  ซึ่งหมายถึงการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตอย่างจริงจัง  เพื่อรักษาความสมดุลของธุรกิจและความสมดุลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วย  โดยเอกสารทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาเป็นหลักคือ  งบต้นทุนการผลิต  นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาความสัมพันธ์ร่วมกับงบกำไรขาดทุนด้วย

อ้วน:
2.  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจนั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน  โดยอัตราส่วนต่างๆ  ที่ทำการคำนวณนั้น  คือ  วิธีการ  ไม่ใช่การแก้ไขตามวัตถุประสงค์  จึงอาจกล่าวได้ว่า  อัตราส่วนทางการเงินนั้นคือกุญแจในการหาแนวทางในการปรับปรุงนั่นเอง  การจะบ่งชี้ว่าสภาพการบริหารนั้นดีหรือเลวเพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีความหมายเลย  หากท่านไม่สามารถวิเคราะห์  หาสาเหตุ  จับจุดประเด็นของปัญหาและเชื่อมโยงไปสูแนวทางในการปรับปรุงได้  โดยการวิเคราะห์นั้นเป็นงานเริ่มแรกของการนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์3.  เกณฑ์ในการตัดสินใจที่มักใช้อ้างอิงในการวัดธุรกิจว่าดีหรือไม่  มีอยู่  3  ชนิดด้วยกันคือ

3.1  เกณฑ์เปรียบเทียบสภาพการณ์ของธุรกิจอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  หรือ ดัชนีอุตสาหกรรม

3.2  เกณฑ์เปรียบเทียบกับสภาพการณ์ในอดีต

3.3  เกณฑ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายหรืองบประมาณ4.  เครื่องมือตัวหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินก็คือ  การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ( Financial Ratio Analysis )  ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงิน  2  รายการ  ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมีความหมาย  ดังนั้นผู้วิเคราะห์ต้องมีความเข้าใจในการอ่านและการตีความหมายของอัตราส่วนแต่ละตัว  นอกจากนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องสภาพการณ์ของภาพรวมเศรษฐกิจอีกด้วย  ส่วนความหมายและสูตรต่างๆ  รบกวนลองศึกษาอ่านจากหนังสือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินดูครับ

อ้วน:
มาดูทีละคำถามครับ

1.  ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารครับว่าจะเน้นดูในด้านใดบ้าง  ตามที่ได้กล่าวอธิบายไปแล้วในข้อ 1. ครับ  ผู้บริหารบางท่านอาจดูทุกด้าน  แต่บางท่านอาจจะเลือกดูด้านหนึ่งด้านใดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งก็ตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูลครับ2.  แต่หากเน้นในด้านการลงทุน  ก็ต้องวิเคราะห์กันทุกด้านเลยครับ3.  เรื่องของการประหยัดภาษี  ก็ต้องศึกษาในเรื่องของการวางแผนภาษี  รบกวนลองอ่านดูกระทู้ 02111 ดูก่อนครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2111&c=act4.  รายได้ประหยัดภาษี  คงไม่มีครับ  แต่จะต้องมาวางแผนภาษีครับ  เพราะการเสียภาษีจะต้องนำทั้งรายได้ และ รายจ่าย  รวมถึงหักลดหย่อน ( ในกรณีของบุคคลธรรมดา )  มาคำนวณหาเงินได้สุทธิ หรือ กำไรสุทธิ

กกก:
ถ้าดิฉันเป็นนักบัญชีมีเงินได้ 5ล้านบาทจะวางแผนภาษีอย่างไรให้ประหยัดที่สุดคะ กรุณาช่วยบอกด้วยนะคะ

(อยากรู้วิธีการวางแผนนะค่ะ) ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม