www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชี รถบริษัท

(1/4) > >>

account+:
ถามว่า - เมื่อบริษัทซื้อรถโดยผ่านไฟแนนซ์ จะต้องบันทึกบัญชีบริษัทอย่างไร สมมุติว่าวันที่ 01/05/06 บริษัทซื้อรถยนต์มือสองจากบุคคลอื่นราคา 2,500,000 บาท

ต้องจ่ายดาวน์ 10/05/06= 500,000 บาท แล้วส่วนที่เหลือก็ผ่อนไฟแนนซ์สองล้าน โดยไฟแนนซ์เอายอดสองล้านมาบวกภาษีและคิดดอกเบี้ย จะต้องลงบัญชีเป็นทรัพย์สินอย่างไร และเมื่อผ่อนต่อเดือนจะบันทึกอย่างไร

อ้วน:
จากข้อมูลที่ให้มา  มักจะทำสัญญากันอยู่ในรูปของ "เช่าซื้อ"  การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อมัหลักสำคัญ  2  ประการ  เป็นแนวคิดในการปฏิบัติทางการบัญชีคือ1.  เกิดจากการที่เนื้อหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับรูปแบบทางกฏหมาย  ซึ่งโดยปกติการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป  เนื้อหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักสอดคล้องกับรูปแบบกฏหมาย  เช่น  ขายสด  ขายเชื่อ  แต่การให้เช่าซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ  อย่างไรก็ดี  ผู้เช่าซื้อมีเจตนาที่จะซื้อและผู้ให้เช่าซื้อมีเจตนาที่จะขายทรัพย์สินที่เช่าซื้อนั้น  และผู้เช่าซื้อได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของการให้เช่าซื้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ในทางบัญชีถือว่าผู้ให้เช่าซื้อได้ขายทรัพย์สินนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ทำสัญญา  ถึงแม้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อก็ตาม  กระบวนการก่อให้เกิดรายได้บรรลุผลสำเร็จแล้ว  ดังนั้นกิจการควรรับรู้กำไรที่เกิดขึ้นจาการขายทั้งจำนวนในวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อการให้เช่าซื้อโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตามสัญญานานกว่ารอบระยะเวลาบัญชี  กิจการอาจรับรู้กำไรดังกล่าวเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามงวดที่ถึงกำหนดชำระเงินก็ได้2.  เกิดจากการแบ่งสรรดอกผลเช่าซื้อเป็นรายได้ในแต่ละงวด  ดอกผลเช่าซื้อเป็นรายได้ที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับเป็นการตอบแทนสำหรับผู้ให้เช่าซื้อ  เสมือนหนึ่งว่าผู้ให้เช่าซื้อได้ให้ผู้เช่าซื้อกู้ยืมเงินไปเพื่อซื้อทรัพย์สินนั้น  ดังนั้นผู้ให้เช่าซื้อจึงควรรับรู้ดอกผลเช่าซื้อเป็นรายได้ในลักษณะเดียวกันกับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินที่ลูกหนี้ชำระคืนเป็นงวดๆ  เนื่องจากระยะเวลาการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์หรือสินค้าอุปโภค  บริโภค  จะมีระยะสั้นเพียง  3 - 4 ปี  การคำนวณดอกผลเช่าซื้อเป็นรายได้ในแต่ละงวด  จึงควรใช้วิธีผลรวมจำนวนตัวเลข ( sum of the digits )  ซึ่งได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมส่วนกรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าซื้อนานประมาณ 10 - 15 ปี  ควรใช้วิธีคำนวณจากราคาเงินสดสุทธิ ณ วันต้นงวดแต่ละงวดตามอัตราดอกผลเช่าซื้อ  โดยใช้ตารางเงินรายปี ( ตาราง annuity )  เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่างวดตามที่กำหนดและไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่าจะเรียกเก็บเงินได้  ก็สมควรที่จะเลื่อนการรับรู้รายได้นั้นออกไปในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาและผู้ให้เช่าซื้อเรียกทรัพย์สินนั้นคืน  โดยโอนยอดคงเหลือสุทธิบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ  โดยหักบัญชีดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีสำหรับผู้เช่าซื้อรายนั้นไปแสดงในบัญชีทรัพย์สินรอการขายไว้ในราคาตลาดหรือราคาตามบัญชี แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าสำหรับการแสดงยอดลูกหนี้เช่าซื้อในงบดุล  ให้แสดงยอดตามจำนวนเงินเช่าซื้อคงค้างเป็นยอดสุทธิ  โดยหักยอดคงเหลือของดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีและแสดงรายละเอียดของรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี  การรับรู้รายได้จากดอกผลเช่าซื้อรวมทั้งเปิดเผยการแสดงการคำนวณยอดสุทธิของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อในงบดุล  โดยแสดงยอดตามจำนวนเช่าซื้อคงค้างเป็นยอดสุทธิ  ดังตัวอย่างลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ                xxxx

หัก  ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี        xxxx

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ          xxxx

อ้วน:
01 พ.ค. 06  บันทึกบัญชีเช่าซื้อยานพาหนะในด้านผู้เช่าซื้อ

Dr.  ยานพาหนะ - ตามสัญญาเช่าซื้อ        2,500,000

Dr.  ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย                            140,000

Cr.  ธนาคาร                                          500,000

Cr.  เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เช่าซื้อ                 2,140,00001 มิ.ย.- 31 ธ.ค. 06  บันทึกการชำระเงินค่างวดจนถึงสิ้นปี

Dr.  เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เช่าซื้อ                    107,000

Cr.  ธนาคาร                                          107,00031 ธ.ค. 06  บันทึกปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

Dr.  ดอกเบี้ยจ่าย                                   49,000

Cr.  ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย                           49,00031 ธ.ค. 06  บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคารถยนต์โดยวิธีเส้นตรง

Dr.  ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์                     333,333.33

Cr.  ค่าเสื่อมราคาสะสม - รถยนต์             333,333.33อ้วน:
1.  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "2.  ทรัพย์สินประเภทรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน หรือรถยนต์นั่ง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท”

( ในทางบัญชีคำนวณค่าเสื่อมจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งจำนวน  แต่ในทางภาษีค่าเสื่อมราคาเฉพาะส่วนที่เกินให้บวกกลับครับ )

account+:
ขอบคุณ คุณอ้วนค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม