www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ย

(1/1)

จอย:
บริษัทเปิดก่อสร้างโรงแรม บริษัทกู้เงินดอกเบี้ยจาก กรรมการ กู้มาเพื่อ ก่อสร้างและกู้เพื่อบริหารงาน แบบนี้

ดอกเบี้ยจ่ายจะต้องปันให้ต้นทุน หรือบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายทั้งก้อน เพราะ Audit บันทึกบัญชี เป็นดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดจะทำอย่างไรดี

007:
ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงแรมถ้าระบุในสัญญาชัดเจนว่าเป็นเงินกู้เพื่อก่อสร้างนั้น ต้องบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอาคารระหว่างก่อสร้างจนกว่าอาคารจะพร้อมใช้งานทั้งนี้เมื่อบริษัทจ่ายดอกเบี้ยให้แก่กรรมการ ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 15% นะครับ

จอย:
กู้กรรมการเพื่อก่อสร้างและเพื่อดำเนินการต่าง ๆเช่นจ่ายค่าที่ปรึกษา  คิดดอกเบี้ย 1% ปี 48 แต่ยังไม่จ่ายบันทึกค้างจ่ายไว้ Audit บันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด แบบนี้จะทำอย่างไรดี และต้องนำมาปันดอกเบี้ยหรือไม่

ช่วยด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม