www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ข้อแตกต่างของบัญชี และการทำบัญชี

(1/1)

nit:
อยากให้อธิบายข้อแตกต่างของบัญชี  และการทำบัญชี  ด้วยคะ

town:
ผมไม่ค่อยเข้าใจคำถาม  แต่ผมมองว่า  บัญชี   เป็นความหมายที่กว้างๆ   ส่วนการทำบัญชี  ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการทำบัญชี  ซึ่งตาม พรบ. การบัญชี  พ.ศ. 2543  ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

แป้ง:
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายภาษีอากรกับมาตรฐานการบัญชีในการบันทึกบัญชีและการยื่นในงบตอนสิ้นปี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม